Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 4657Plannen | ruimtelijkGemeente Beesel - Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 december 2019 het bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’ heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plan ziet op het beëindigen van een intensieve veehouderij en sloop van agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Kesselseweg 43 te Reuver. Daarbij blijft de bestaande agrarische bedrijfswoning gehandhaafd en wordt de realisatie van een (extra) burgerwoning mogelijk.

Het ontwerpplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Terinzagelegging bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 januari 2020 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage bij de klantenbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Reuver. Het raadsbesluit ligt ook ter inzage. Het plan en het besluit zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPKesselseweg43-VA01.

Instellen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag tegen het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.