Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 46547Plannen | ruimtelijk



VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘VEEGPLAN KERNEN 2019” IN DE KERNEN ZEVENBERGEN, KLUNDERT EN FIJNAART

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2020 het bestemmingsplan ‘Veegplan Kernen 2019’ gewijzigd heeft vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP40).

Het bestemmingsplan 'Veegplan kernen 2019' is gemaakt om in één keer meerdere correcties/wijzigingen, in diverse bestemmingsplannen voor de kernen Zevenbergen, Klundert en Fijnaart aan te brengen. Dit bestemmingsplan fungeert als een plan dat als een paraplu over andere bestemmingsplannen heen hangt. De bestemming en bijbehorende regels in dit plan zijn van toepassing op gedeelten van die bestemmingsplannen. Deze onderliggende bestemmingsplannen blijven gewoon gelden; alleen dat wat in dit paraplubestemmingsplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regelingen in die bestemmingsplannen over dit onderwerp.

In de toelichting van het bestemmingsplan is een overzicht opgenomen van de wijzigingen van het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen vinden plaats in de kernen Fijnaart en Klundert.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 27 februari tot en met 8 april 2020 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

 

Zevenbergen, 26 februari 2020