Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 3689Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 01-2020

 

 

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Overige vergunningen

(Algemene plaatselijke verordening)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Nazarethplein 32

Ontheffing blauwe zone

24-12-2019

HZ_PRK-19-01780

Reclame In Best

het plaatsen van 20 sandwichborden van 31 januari tot 14 februari 2020 t..b.v. de toneelvoorstelling De koning van katoren

24-12-2019

HZ_ONTA-19-01790

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

VERLENGING BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)

Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Uiterste besluitdatum

Dossiernummer

Ekkersweijer 4

Plaatsen scheidingswanden (Dippiedoe)

Bouwen

12-02-2019

WV-19-01368

Ekkersweijer 7

Diverse aanpassingen Eventcentre

Bouwen

18-02-2019

WV-19-01394