Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2020, 345869Beschikkingen | afhandelingVaststelling bestemmingsplan ‘Herenweg 130, Rijnsaterwoude’ gecoördineerd met de omgevingsvergunning voor renovatie monumentale gevel, realisatie vijf woningen, twee recreatiewoningen, 7 garageboxen en afgraven water aan de Herenweg 130 te Rijnsaterwoude (W2019/276)

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2020 het bestemmingsplan ‘Herenweg 130, Rijnsaterwoude’ gewijzigd heeft vastgesteld. Ook maken zij bekend dat op 17 december 2020 de omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen en uitvoeren werk of werkzaamheden is verleend voor de renovatie van een monumentale gevel en de realisatie van vier appartementen, één penthouse, twee recreatiewoningen, 7 garageboxen en het afgraven van water aan Herenweg 130 te Rijnsaterwoude.

Locatie en projectinhoud

Het plan heeft betrekking op het perceel Herenweg 130 te Rijnsaterwoude. Deze grond staat kadastraal bekend als RST00A3006. Het voornemen is om een oude graanmaalderij met een monumentale noordgevel te herontwikkelen en vijf woningen (vier appartementen en één penthouse) in te realiseren. Daarnaast wordt er een bestaande schuur gesloopt en worden er nog twee recreatiewoningen (categorie 3 – 60 m²) gerealiseerd.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben van 8 oktober t/m 18 november 2020 als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode zijn in totaal twee zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen welke als bijlage bij de toelichting is gevoegd. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in de situatietekening, wat maakt dat paragraaf 2.2 van de toelichting is aangevuld en de omgevingsvergunning is gewijzigd. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn ten opzichte van het ontwerp dus gewijzigd vastgesteld/verleend.

Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wgh)

De omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de N207. Ten behoeve van de nieuwe woning is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai op de N207 wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van 49-53 dB, zodat voor dit specifieke bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning liggen van donderdag 24 december 2020 t/m woensdag 3 februari 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kunnen gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPHERENWEG130-VAS1.

Instellen van beroep (bestemmingsplan)

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld, kan elke belanghebbende beroep instellen. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 5 februari 2021, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Instellen van beroep (omgevingsvergunning)

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Tegen onderdelen die het college gewijzigd heeft verleend, kan elke belanghebbende beroep instellen. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking op vrijdag 5 februari 2021, tenzij er voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel. 071-3327272 of e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.