Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 342417Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Amsterdam - Vaststellen canonpercentages voor het eerste kwartaal van 2021

De directeur Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam

 

Overwegende:

 • dat het canonpercentage voor de AB2016 bij uitgifte of aanpassing van de canon per kalenderjaar wordt vastgesteld op basis van de uitgangspunten, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd onder punt 7.3. van zijn besluit van 22 juni 2016 (Gemeenteblad 2016 Afdeling 3A, nummer 187/664 van 24 juni 2016);

 • dat de canon- en afkooppercentages voor de AB2000 bij uitgifte of aanpassing van de canon voor elk kwartaal van een kalenderjaar worden vastgesteld;

 • dat voor de berekening van de per kwartaal door de directeur van Grond en Ontwikkeling vast te stellen canon- en afkooppercentages bij uitgifte of aanpassing van canon gebruik wordt gemaakt van de door het bedrijf Money View Research gepubliceerde reeksen over het rendement op staatsleningen, met inachtneming van het besluit van de Gemeenteraad op 1 oktober 2014 inzake het Wijzigen van het beleid voor gronduitgifte in erfpacht inzake het canonpercentage bij nieuwe gronduitgiften (Gemeenteblad afd. 3A, nr. 226/640) alsmede van het besluit van het College van B&W van 27 september 2016 (BD2016-007052) inzake het wijzigen van het beleid inzake het canonpercentage voor uitbreiding en wijziging van bestaande erfpachtrechten met de AB2000 en voor gemeentelijke aanbiedingen bij canonherziening einde tijdvak en bij conversies naar de AB2000;

Besluit:
 • I

  voor het eerste kwartaal van het kalenderjaar 2021 de navolgende percentages vast te stellen voor erfpachtrechten (zowel nieuwe gronduitgiften in erfpacht als bestaande erfpachtrechten) onder de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 (AB2000):

  • 1.

   het canonpercentage voor de jaarlijks geïndexeerde canon, als bedoeld in artikel 7 van de AB2000: 3,00%. Dit canonpercentage wordt gehanteerd bij:

   • a.

    uitgifte van erfpachtrechten in voortdurende erfpacht

   • b.

    tussentijdse wijzigingen en/of (perceel)uitbreidingen van erfpachtrechten met de AB2000 met (op het moment van aanvraag) een niet-woonbestemming,

   • c.

    aanbiedingen voor canonherziening einde tijdvak naar de AB2000 voor erfpachtrechten met een niet-woonbestemming,

   • d.

    ten behoeve van herzieningen bij transformatie;

  • 2.

   het canonpercentage voor de jaarlijks geïndexeerde canon, als bedoeld in artikel 7 van de AB2000, ten behoeve van tussentijdse wijzigingen en/of (tuin)uitbreidingen van erfpachtrechten met (op het moment van aanvraag) een woonbestemming, alsmede ten behoeve van aanbiedingen voor canonherziening einde tijdvak naar de AB2000 voor erfpachtrechten met een woonbestemming (alsmede bijbehorende bestemmingen zoals garages en bergingen), alsmede voor conversie van tijdelijke erfpachtrechten met een woonbestemming naar voortdurende erfpacht onder de AB2000: 1,94%;

  • 3.

   het canonpercentage voor de 10 jaar vaste canon, als bedoeld in artikel 8 van de AB2000: 2,90% (daarbij inbegrepen een opslagpercentage van 3,35);

  • 4.

   het canonpercentage voor de 25 jaar vaste canon, als bedoeld in artikel 9 van de AB2000: 3,25% (daarbij inbegrepen een opslagpercentage van 3,51);

 • II

  voor het eerste kwartaal van het kalenderjaar 2021 het canonpercentage ter bepaling van de (nieuwe) canon voor (wijzigingen van) erfpachtrechten, waarop de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1966 en 1994 van toepassing zijn, vast te stellen op: 3,00%.

 • III

  voor het eerste kwartaal van het kalenderjaar 2021 het canonpercentage ter bepaling van de (nieuwe) canon voor (wijzigingen van) erfpachtrechten waarop oudere algemene bepalingen van toepassing zijn dan de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1966, vast te stellen op: 3,75%.

 • IV

  voor het eerste kwartaal van het kalenderjaar 2021 het canonpercentage ter bepaling van de (nieuwe) canon voor (wijzigingen van) erfpachtrechten, waarop de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1985 en 1998 voor woningbouwcorporaties van toepassing zijn, vast te stellen op: 3,00%.

 • V

  voor het eerste kwartaal van het kalenderjaar 2021 het canonpercentage ter bepaling van de (nieuwe) canon voor (wijzigingen van) erfpachtrechten, waarop de Algemene Bepalingen voor voortdurende hoofdrecht van erfpacht voor het Havengebied Amsterdam 2013 van toepassing zijn, vast te stellen op: 3,00%.

 • VI

  Voor het kalenderjaar 2021 het canonpercentage voor (wijzigingen van) erfpachtrechten waarop de Algemene bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 van toepassing zijn, vast te stellen op: 2,39%

 • VII

  Voor het kalenderjaar 2021 het afkooppercentage ten behoeve van het berekenen van verrekeningen van oude afkoopsommen voor voortdurende erfpacht, vast te stellen op: 3,28%

 • VIII

  dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad.

Amsterdam, 17 november 2020

De directeur voornoemd,

C.T.M. Schippers, directeur Grond en Ontwikkeling gemeente Amsterdam