Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 342059Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent het experiment waarbij aan bedrijven en andere bezoekers een bezoekersvergunning kan worden verleend waarmee tegen betaling van het straattarief langer dan de maximale parkeerduur kan worden geparkeerd in woongebieden met een parkeerduurbeperking in stadsdeel Zuid (Experiment bezoekersvergunningen zonder korting)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op artikel 45 van de Parkeerverordening 2013,

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Experiment bezoekersvergunningen zonder korting

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

bezoekersvergunning zonder korting: bezoekersvergunning die recht geeft om gedurende maximaal 120 uur per kwartaal zonder parkeerduurbeperking te parkeren in een woongebied waar parkeerduurbeperking geldt met betaling van het normale straattarief voor parkeerbelasting.

 

experiment: experiment waarbij het college aan bedrijven en andere bezoekers bezoekersvergunningen zonder korting verleent om het mogelijk te maken om langer dan de maximale parkeerduur te parkeren in een woongebied in stadsdeel Zuid waar parkeerduurbeperking geldt met betaling van het normale straattarief voor parkeerbelasting.

 

verordening: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent parkeren (Parkeerverordening 2013), vastgesteld bij raadsbesluit van 3 april 2013 (Gemeenteblad 2013, afd. 3A, nr. 60/163), laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 juni 2020 (Gemeenteblad 2020, 168052);

Artikel 2 Omvang en duur van het experiment

 • 1.

  Het experiment geldt in de volgende gebieden met parkeerduurbeperking:

  • a.

   Prinsen Irenebuurt (Zuid 5), en

  • b.

   Buitenveldert Noord (Zuid 7).

 • 2.

  Het experiment geldt van 6 april 2021 tot en met 31 maart 2023.

 • 3.

  Het college kan besluiten om het experiment af te breken of aan te passen, indien parkeeroverlast ontstaat in één of meer gebieden met parkeerduurbeperking.

Artikel 3 Voorwaarden voor verlening van de vergunning

 • 1.

  Het college kan een bezoekersvergunning zonder korting verlenen aan een bedrijf of een persoon die geen bewoner is van het vergunninggebied waarvoor de vergunning wordt verleend.

 • 2.

  Bij de aanvraag van een bezoekersvergunning zonder korting dient de aanvrager te vermelden voor welke activiteiten en welke locatie hij de vergunning wil gebruiken.

Artikel 4 Maximaal aantal vergunningen per adres en per bedrijf

 • 1.

  Het college verleent aan een persoon of organisatie die geen bedrijf is in de zin van artikel 1 van de Parkeerverordening 2013 maximaal één bezoekersvergunning zonder korting per adres.

 • 2.

  Het college verleent aan een bedrijf maximaal twee bezoekersvergunningen zonder korting.

Artikel 5 Geldigheid en gebruik van de vergunning

 • 1.

  Een bezoekersvergunning zonder korting is geldig in één vergunninggebied.

 • 2.

  Een bezoekersvergunning zonder korting is geldig tot en met 31 maart 2023

 • 3.

  Een bezoekersvergunning zonder korting is maximaal 120 uur per kwartaal geldig.

 • 4.

  Een bezoekersvergunning zonder korting geeft geen recht om tegen een gereduceerd tarief te parkeren.

 • 5.

  Wanneer een voormalige vergunninghouder binnen drie maanden na beëindiging van een bezoekersvergunning zonder korting opnieuw een bezoekersvergunning zonder korting voor hetzelfde vergunninggebied aanvraagt, worden de reeds gebruikte uren in het lopende kwartaal verrekend met de beschikbare uren voor de nieuwe vergunning.

Artikel 6 Terugbetaling parkeersaldo na afloop van het experiment

Na afloop van het experiment betaalt de gemeente het niet gebruikt parkeersaldo bij de bezoekersvergunning zonder korting terug aan de vergunninghouder

Artikel 7 Citeertitel:

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Experiment bezoekersvergunningen zonder korting’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020,

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Toelichting op besluit ‘Experiment bezoekersvergunningen zonder korting’

Dit experiment maakt het mogelijk voor bedrijven en anderen die geen recht hebben op een bezoekersvergunning voor bewoners om gedurende maximaal 120 uur per kwartaal langer dan de maximale parkeerduur te parkeren in een woongebied in stadsdeel Zuid waar parkeerduurbeperking als bedoeld in artikel 31 van de Parkeerverordening 2013 geldt. Parkeerduurbeperking in woongebieden geldt namelijk niet voor bezoekersvergunningen.

 

De gemeente ontvangt regelmatig klachten over de parkeerduurbeperking Buitenveldert Noord van aannemers die in het gebied werken en die daar niet de hele dag mogen parkeren. Ook andere bezoekers willen soms voor een specifieke activiteit langer in het gebied parkeren. Het college voert dit experiment uit om te onderzoeken of het mogelijk is om in een woongebied met parkeerduurbeperking langer parkeren beperkt toe te staan zonder dat dit leidt tot parkeeroverlast. Tijdens dit experiment wordt de bezoekersvergunning zonder korting ook beschikbaar gesteld in het gebied met parkeerduurbeperking in de Prinses Irenebuurt zodat het effect in beide gebieden vergeleken kan worden.

 

Bij dit experiment worden weinig voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een bezoekersvergunning. In het kader van het experiment dient degene die de vergunning aanvraagt aan te geven voor welke activiteit en welke locatie hij de vergunning wil gebruiken.