Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 340559Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over de Tariefregeling aanleg en beheer aansluitingen drink- en afvalwater 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op artikel 160 van de gemeentewet, lid 1 sub d,

 

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Tariefregeling aanleg en beheer aansluitingen drink- en afvalwater 2021

Artikel 1  

Aansluitingen Drinkwater

 • 1.

  Een aansluiting drinkwater is een leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals keerkleppen, dienstkranen, begrenzers.

 • 2.

  Voor het maken van een aansluiting voor een woning of bedrijf bij nieuwbouw (eerste aanleg) worden de volgende kosten in rekening gebracht bij een maximale leidinglengte van 15 meter:

  Q3

  capaciteit

  koper

  polyetheen

  kosten

  Q3

  2,5

  t/m 22 mm

  t/m 25 mm

  € 1.193,39

  Q3

  4

  t/m 28 mm

  t/m 32 mm

  € 1.220,56

  Q3

  6,3

  t/m 35 mm

  t/m 40 mm

  € 1.480,77

  Q3

  16

  t/m 54 mm

  t/m 63 mm

  € 1.705,58

 • 3.

  Voor het maken van een aansluiting bij een woongebouw gelden de kosten vermeld in artikel 1.2. Voor iedere watermeteropstelling wordt een bedrag van € 83,91 in rekening gebracht.

 • 4.

  De aansluiting eindigt circa 1 meter over de grens van openbaar naar niet-openbaar terrein.

 • 5.

  Bij renovatie van een ongemeten woning wordt eenmalig, kosteloos, een watermeterbeugel en watermeter ter beschikking gesteld.

 • Bij renovatie van een gemeten woning waarbij de watermeterbeugel en watermeter moeten worden verwijderd en herplaatst, wordt per aansluitgarnituur € 83,91 in rekening gebracht.

 • 6.

  De volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten behoeve van (het realiseren van) aansluitingen drink- en/of afvalwater, worden in rekening gebracht op basis van de daarbij gemaakt kosten:

  • a)

   Het maken en onderhouden van een brugpijp of zinker, met inbegrip van de bescherming tegen vorst;

  • b)

   Het treffen van bijzondere voorzieningen, zoals het aanbrengen van extra afsluiters in het distributienet om de aansluiting sluit-zeker te maken, en het maken van een tweede en volgende aansluiting;

  • c)

   Het uitspuien en bemonsteren van een aansluitleiding;

  • d)

   Het leggen en het onderhouden van het verlengde deel van de aansluiting, indien de hoofdkraan met eventueel toebehoren op een grotere afstand dan circa 1 meter over de grens tussen openbaar naar niet-openbaar terrein wordt geplaatst;

  • e)

   Het treffen van bijzondere voorzieningen bij een aansluiting van een woonboot, zoals het aanbrengen van een “woonbootput” (afsluiter en terugstroombeveiliging bij drinkwater);

  • f)

   Het maken van een aansluiting met een nominale middellijn groter dan 54mm koper / 63mm polyetheen.

Artikel 2  

Aansluitingen Afvalwater, onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan

 • 1.

  Een aansluiting afvalwater is een buisleiding van de gemeente Amsterdam in de openbare ruimte of buiten particulier terrein voor de afvoer van afvalwater vanuit een perceel of object naar het gemeentelijk vuilwaterriool, het gemeentelijk hemelwaterriool, dan wel naar een alternatieve voorziening of oppervlaktewater.

 • 2.

  Voor het maken van een aansluiting voor een woning of bedrijf bij nieuwbouw (eerste aanleg) worden de volgende kosten in rekening gebracht bij een maximale lengte van 15 meter:

 • Ø125mm – Ø160mm aansluiting: € 958,78

 • 3.

  De aangeboden aansluiting moet voldoen aan het Aansluitvoorschrift rioolstelsel gemeente Amsterdam.

 • 4.

  De volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten behoeve van (het realiseren van) aansluitingen drink- en/of afvalwater, worden in rekening gebracht op basis van de daarbij gemaakt kosten:

  • a)

   Het treffen van bijzondere voorzieningen bij een aansluiting op een persleiding, zoals het aanbrengen van afsluiters in het leidingnet;

  • b)

   Het onderzoek in gemeentegrond voor aanvragen die afwijken van het Aansluitvoorschrift gemeentelijk rioolstelsel Gemeente Amsterdam;

  • c)

   Het maken van een aansluiting met een nominale middellijn groter dan 160mm.

Artikel 3  

 • 1.

  De volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten behoeve van (het realiseren van) aansluitingen drink- en/of afvalwater, worden in rekening gebracht op basis van de daarbij gemaakt kosten:

  • a)

   Het opnemen en herstel van de bestrating (n.v.t. bij nieuwbouw als bedoeld in artikelen 1.2 en 2.2);

  • b)

   Herstel van de bestrating als deze korter dan 5 jaar geleden is aangelegd e.e.a. volgens opgave Gemeente Amsterdam;

  • c)

   Het aanvragen van vergunningen in verband met de in deze tariefbepalingen genoemde werkzaamheden en voorzieningen;

  • d)

   Het (laten) nemen van bijzondere verkeersmaatregelen in verband met de in deze tariefregeling genoemde werkzaamheden en voorzieningen;

  • e)

   Het aansluiten en/of verwijderen van aansluitingen voor tijdelijke doeleinden;

  • f)

   Het leggen van het deel van de aansluitleiding voorbij de 15 metergrens;

  • g)

   Het maken van een nieuwe aansluiting bij bestaande bouw;

  • h)

   Het wijzigen, verzwaren of verleggen van een bestaande aansluiting of een deel daarvan;

  • i)

   Reeds verrichte werkzaamheden voordat een opdrachtverstrekking wordt ingetrokken;

  • j)

   De kosten voor wachturen, gemaakt in opdracht van de opdrachtgever, als de werkzaamheden door omstandigheden (nog) niet uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 4  

Beheer aansluitingen drink- en afvalwater in Amsterdam

 • 1.

  Onderzoek naar drukklachten drinkwater € 261,25

 • Deze kosten worden niet in rekening gebracht als de drukklachten veroorzaakt worden door de aansluitleiding van het bedrijf.

 • 2.

  Voor het ontstoppen, onderzoeken en inspecteren van een aansluiting afvalwater worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • a.

   Ontstoppen aansluiting € 194,37

  • b.

   Ontstoppen aansluiting met bestrating € 292,60

  • c.

   Onderzoek € 224,68

  • d.

   Onderzoek met bestrating € 329,18

  • e.

   Camera inspectie € 224,68

  • f.

   Camera inspectie met bestrating € 329,18

 • Deze kosten worden niet in rekening gebracht als de aansluiting beschadigd blijkt door openbare beplanting, breuk of ernstige verzakkingen in de openbare weg.

 • 3.

  Voor in rekening te brengen opdrachten buiten de reguliere werktijden om gelden de volgende toeslagen;

  • a.

   Buiten reguliere werktijden op werk- en zaterdagen € 78,38

  • b.

   Op zon- en feestdagen € 151,53

Artikel 5  

Omzetbelastingen

Als de levering of dienst is onderworpen aan de omzetbelasting wordt deze aan de aanvrager/verbruiker in rekening gebracht.

Deze belastingen zijn niet berekend in de bedragen in deze tariefbepalingen.

Artikel 6  

Inwerkingtreding

Deze tariefbepalingen treden in werking op 1 januari 2021.

Artikel 7  

Deze tariefbepalingen worden aangehaald als Tariefregeling aanleg en beheer aansluitingen drink- en afvalwater 2021

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink