Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 339879Plannen | ruimtelijkVaststelling: bestemmingsplan "ondergrondse 150 KV Tilburg Noord- Best"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wet ruimtelijke ordening bekend dat, op maandag 15 december 2020 het bestemmingsplan "ondergrondse 150 KV Tilburg Noord-Best” gewijzigd is vastgesteld.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op het toevoegen van de natuurtoets en de veldonderzoeken die als bijlage bij de toelichting zijn opgenomen. Daarnaast zijn de conclusies daarvan zijn in de toelichting opgenomen. De andere wijziging is tekstuele aanpassing.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 23 december 2020 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best.

Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0753bp150KVtilburgbest-VG01). Een link naar deze site is tevens opgenomen op www.gemeentebest.nl (https://www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen). Klik onder het kopje ‘vastgesteld’ op ‘ondergrondse 150 KV Tilburg Noord-Best’.

Beroep indienen

Van 23 december 2020 tot en met 2 februari 2021 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  • 1.

    een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • 2.

    een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Margo Mutsaers via telefoonnummer 14 0499.

Best, 22 december 2020

Burgemeester en wethouders gemeente Best