Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2020, 338905Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Noordwijk - Bekrachtigen Verordening bedrijveninvesteringszone Gravendam 2016

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van het college van 3 november 2020,

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

BESLUIT:

te bekrachtigen de navolgende verordening:

VERORDENING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE GRAVENDAM 2016

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2020.

Mw. W.J.A. Verkleij ,voorzitter

M.R. Fabbricotti ,griffier