Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 336609Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Graspeel 39, 5411 LB Zeeland; het verbouwen en vervangen van een bovenbouw van een melkveestal (aanvraag ontvangen op 4 december 2020)

Voor-Oventje 2, 5411 NT Zeeland; het uitbreiden van een woning en het slopen van een binnenmuur (aanvraag ontvangen op 7 december 2020)

Schutsboomstraat 43 en 43a, 5374 CB Schaijk; het verbouwen en uitbreiden van een eetcafé (aanvraag ontvangen op 8 december 2020)

Kerkstraat (achter 54 tot en met 60), 5411 BA Zeeland; het kappen van 30 bomen ten behoeve van ontwikkeling bouwlocatie nieuw dorpshuis (aanvraag ontvangen op 10 december 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Schaijksestraat 8, 5375 KC Reek; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen op 7 december 2020)

Schaijksestraat 2, 5375 KC Reek; het slopen van een bedrijfswoning met asbesthoudende materialen (melding ontvangen op 7 december 2020)

Schutsboomstraat 43 en 43a CB Schaijk; het gedeeltelijk slopen van een horecapand ten behoeve van een interne en externe verbouwing (melding ontvangen op 8 december 2020)

't Erf 12 en 28, 5374 AM Schaijk, Kruidenhof 1, 5374 AX Schaijk, Wingerd 22, 23, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 5374 AV Schaijk, Smidse 119, 123 en 131 AJ Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woningen (melding ontvangen op 9 december 2020)

Kerkstraat 56, 5411 BA Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit een schoorsteen (melding ontvangen op 10 december 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Rosmolen 13, 5375 BT Reek; het kappen van 13 bomen (2 Quercus, 1 Prunus, 3 Carpinus en 7 Betula) (vergunning verzonden op 7 december 2020)

Achter-Oventje 6, 5411 NN Zeeland; het - na sloop van bestaande bijgebouwen - bouwen van een nieuw bijgebouw (vergunning verzonden op 9 december 2020)

Broodakker 39, 5374 DM Schaijk; het bouwen van een woning (vergunning verzonden op 11 december 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Monseigneur Borretstraat 1, 5375 AA Reek; het vervangen van de T-Mobile antennes op de kerk. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met 6 weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 9 december 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen het verlengingsbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;

 • de datum;

 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

 • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Herstelbesluit omgevingsvergunning Voor-Oventje 33, 5411 NR Zeeland; het huisvesten van 32 tijdelijke arbeidsmigranten:

Op 16 juni 2020 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het huisvesten van 32 tijdelijke arbeidsmigranten aan het adres Voor-Oventje 33 in Zeeland. Tegen deze omgevingsvergunning is beroep ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank is van oordeel dat er gebreken in de omgevingsvergunning zitten. De rechtbank heeft ons in de gelegenheid gesteld deze gebreken te herstellen. Dit hebben wij gedaan door een extra motivering en extra voorschriften in de omgevingsvergunning op te nemen.

De aangepaste omgevingsvergunning ligt vanaf 21 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Ruimte. Als u de omgevingsvergunning wilt inzien kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0486-458111.

Het instellen van beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de aanpassingen in de omgevingsvergunning.

Hebt u eerder beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van 16 juni 2020? Dan hoeft u niet opnieuw beroep in te stellen. De Rechtbank zorgt ervoor dat u de gelegenheid krijgt om uw mening over de aanpassingen te geven. Daarna neemt de Rechtbank een beslissing over uw beroep.

Wilt u beroep instellen tegen de aanpassingen die wij in de omgevingsvergunning hebben opgenomen? Dan moet u een brief schrijven aan de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Dit moet u doen binnen de genoemde termijn van 6 weken.

In de brief schrijft u ten minste:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  dagtekening;

 • -

  waarom u beroep instelt.

Bij de brief doet u een kopie van de aangepaste omgevingsvergunning.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u de nodige informatie. Ook voor het digitaal instellen van beroep geldt dat dit moet gebeuren binnen de termijn van 6 weken.

Wanneer u beroep instelt verandert dit niets aan de omgevingsvergunning. Dat gebeurt eventueel pas wanneer de rechtbank een uitspraak doet. Hebt u beroep ingesteld maar kunt u wegens dringende redenen niet wachten op die uitspraak? Dan kunt u de rechtbank vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening.

Hebt u informatie nodig? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0486-458111.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Dassenbaan 1, 5374 PJ Schaijk; het bouwen van een overkapping bij een tankstation ten behoeve van een snellaadvoorziening voor elektrische voertuigen (dossiernummer HZ-2019-0051).

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 21 december 2020 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met de heer A. Karimi via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail (Agri.Karimi@Landerd.nl).

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Dassenbaan 2, 5374 PJ Schaijk; het bouwen van een overkapping bij een tankstation ten behoeve van een snellaadvoorziening voor elektrische voertuigen (dossiernummer HZ-2019-0052).

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 21 december 2020 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met de heer A. Karimi via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail (Agri.Karimi@Landerd.nl).

Ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat 57, Schaijk”

Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 3.8 en paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat 57, Schaijk” en de ontwerpomgevingsvergunning gecoördineerd ter inzage liggen. Op 28 mei 2020 heeft de raad een coördinatiebesluit genomen waardoor het bestemmingsplan en de vergunning gecoördineerd behandeld worden.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning voorzien in de realisering van twee half vrijstaande woningen aan de Schutsboomstraat 57, 5374 CB Schaijk.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat 57, Schaijk” en alle bijbehorende stukken, en de ontwerpomgevingsvergunning inclusief alle bijlagen, liggen met ingang van maandag 21 december 2020 tot en met 31 januari 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPsch2021schutsb57-OW01.

Zienswijze

Een ieder kan binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Een ieder kan ook binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning bij het college kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Ter info

In de bevoegdheid verandert als gevolg van de gecoördineerde behandeling niets. Vaststelling van het bestemmingsplan geschiedt door de raad, het college verleent de omgevingsvergunning.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Y. Limburg via telefoonnummer 0486-458111.