Concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij op 8 december 2020 het concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ hebben vastgesteld.

Het concept beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel een gewenste uitstraling van zowel bebouwing als buitenruimte van de ringdijk en ringvaart te borgen. Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Haarlemmermeer. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen op basis van het beeldkwaliteitsplan.

Inzien

Het concept beeldkwaliteitsplan en het besluit tot vaststelling van het concept beeldkwaliteitsplan kunt u raadplegen op deze site.

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852.

Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzagelegging begint op 21 december 2020 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het concept beeldkwaliteitsplan zowel schriftelijk als mondeling voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

Een beeldkwaliteitsplan is een beleidsregel. Tegen een beleidsregel is na vaststelling door de gemeenteraad geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Naar boven