Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2020, 333549Plannen | ruimtelijkAanpassing vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan Biomassa-installaties Waddinxveen

De gemeenteraad heeft op 14 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Parapluplan biomassa-installaties gewijzigd vastgesteld. Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 26 november 2020 ter inzage. Bekijk de publicatie van 26 november via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen  en Staatscourant 2020, 62177.

Wij hebben geconstateerd dat het bestemmingsplan, zoals dat op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd, een gebrek bevat. Het bestemmingsplan is aangepast en ligt opnieuw ter inzage tot 27 januari 2021.

Wat is er aangepast?

Op één locatie is de verbeelding van het bestemmingsplan niet aangepast conform het vaststellingsbesluit dat de gemeenteraad heeft genomen. Dit is in de tussentijd aangepast.

Het gaat om de volgende aanpassing:

  • De gebiedsaanduiding, die een specifieke regeling inhoudt voor de reeds aangevraagde en vergunde biomassa-installaties aan de 6e Tochtweg, is gesplitst in 2 gebiedsaanduidingen (één per bedrijf). Hierdoor worden de 2 aangevraagde en vergunde biomassa-installaties niet onmogelijk gemaakt.

Wilt u het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 17 december 2020:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingediend, òf;

  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief vóór 27 januari 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 28 januari 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 28 januari 2021, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.