Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2020, 332272Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Burgemeester en wethouders van gemeente Westvoorne,

 

 

Gelet op artikel 15, eerste lid van de Archiefwet 1995 en gehoord het advies van de streekarchivaris,

 

Besluiten:

 

Tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van de volgende archiefbescheiden met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer:

 

 

 • 1.

  Maria Rust (Oude Begraafplaats) Rockanje

  Begraafplaatsregister

  1927 – 1945

Volledig openbaar

 • 2.

  Maria Rust (Oude Begraafplaats) Rockanje

  Begraafplaatsregister

  1913 – 1938

Volledig openbaar

 • 3.

  Maria Rust (Oude Begraafplaats) Rockanje

  Klapper onderhoudsplichtigen begravenen

  of rechthebbenden op een graf *

  1900 – 1985 (bijgehouden tot 2013)

  Uitgifte tot januari 1940

  Laatste begraven 1985

* Geanonimiseerd waar nodig. Deze klapper is verder openbaar. Zie nummer 4 voor vertrouwelijke bladen.

 • 4.

  Maria Rust ( Oude begraafplaats) Rockanje

  Dossieromslag met losse bladen bevattende recente adres- en contactgegevens en enkele BSN-nummers.

Deze map is openbaar vanaf 2089.

Alleen inzage in overleg met de streekarchivaris.

 • 5.

  Algemene Begraafplaats Duinen Rockanje

  (Nieuwe begraafplaats)

  Begraafplaatsregister

  1950 – 2004

Openbaar vanaf 2054.

Alleen inzage in overleg met de streekarchivaris.

 • 5.

  Algemene Begraafplaats Duinen Rockanje

  (Nieuwe begraafplaats)

  Klapper onderhoudsplichtigen begravenen of rechthebbenden op een graf.

  1960 – 2004

Openbaar vanaf 2054.

Alleen inzage in overleg met de streekarchivaris.

 

Het anonimiseren betreft burgerservice-nummers en recente adres- en contactgegevens.

 

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de hierboven aangeduide archiefbescheiden is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

Dit besluit treed in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archiefbescheiden.

 

Rockanje, 8 december 2020

Burgemeester en wethouders van Westvoorne,

Peter van der Wurff,

secretaris

Peter de Jong

burgemeester

 

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen deze beslissing? Stuurt u dan een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, bij ons heeft ingediend. Vermeldt u daarbij de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en datum van het bezwaarschrift;

 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje.