Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2021

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veere, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 84, 96 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit:

a. In te trekken de Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2007;

b. Vast te stellen, de navolgende Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2021.

HOOFDSTUK II BEZWAARPROCEDURE

 

 

Artikel 9. Ontvangstbevestiging en verstrekken van bezwaarschriften aan de commissie

 • 1.

  Een bezwaarschrift wordt na ontvangst onmiddellijk door het bestuursorgaan naar de secretaris gezonden.

 • 2.

  Zo spoedig mogelijk bevestigt de secretaris, namens het betreffende bestuursorgaan, de ontvangst van het bezwaarschrift aan bezwaarmaker en informeert eventuele derde belanghebbenden.

 • 3.

  De derde belanghebbende zoals bedoeld in het tweede lid ontvangt een kopie van het ingediende bezwaarschrift.

 

Artikel 10. Overdracht bevoegdheden voorzitter

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 7:3;

 • c.

  artikel 7:6, tweede, derde en vierde lid.

 

Artikel 11. Overdracht bevoegdheden secretaris

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de secretaris:

 • d.

  artikel 6:6, voor wat betreft het geven van de gelegenheid het verzuim te herstellen en het stellen van een termijn als bedoeld in dat artikel.

 • e.

  artikel 6:10, tweede lid;

 • f.

  artikel 6:15;

 • g.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • h.

  artikel 7:4, tweede lid.

 

Artikel 12. Herstel van verzuim

 • 1.

  Indien het bezwaarschrift niet is gemotiveerd, niet is ondertekend of anderszins niet voldoet aan de daaraan ingevolge artikel 6:5 van de wet gestelde eisen, wijst de secretaris de bezwaarmaker op dit verzuim en stelt hij hem in de gelegenheid dit binnen een termijn van tenminste 14 dagen te herstellen.

 • 2.

  Indien in het bezwaarschrift gesteld wordt dat het is ingediend namens of mede namens een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon en daarbij geen schriftelijke machtiging van die andere natuurlijke of rechtspersoon is overgelegd, wijst de secretaris de bezwaarmaker op dit verzuim en stelt hij hem in de gelegenheid dit uiterlijk tijdens de in artikel 14 bedoelde hoorzitting te herstellen.

 

Artikel 13. Vooronderzoek

 • 1.

  De secretaris is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd uit eigen beweging of op verzoek van de voorzitter rechtstreeks alle gewenst inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  Het verwerend orgaan verleent medewerking aan het vooronderzoek waaronder begrepen het verstrekken van de in het vorige lid bedoelde inlichtingen.

 • 3.

  Het verwerend orgaan levert de stukken die op het bestreden besluit betrekking hebben aan bij de secretaris.

 • 4.

  De secretaris van de commissie stelt op basis van de tijdig ontvangen stukken een procesdossier op en verstrekt deze aan belanghebbenden.

 • 5.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zo nodig uitnodigen om in verband daarmee ter zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van het college vereist. De uit het onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden gezonden.

 • 6.

  Als alle bezwaarmakers tegen een besluit instemmen met bemiddeling, bevestigt de secretaris dat de commissie de behandeling van het bezwaarschrift aanhoudt met ingang van de datum waarop zij met bemiddeling hebben ingestemd.

 

Artikel 14. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting, waarin belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich in persoon of gemachtigde door de commissie te laten horen.

 • 2.

  Indien de voorzitter op grond van artikel 7:3 van de wet besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 • 3.

  De secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste veertien dagen voor de hoorzitting uit.

 • 4.

  In bijzondere omstandigheden kan van de termijn als bedoeld in het vierde lid worden afgeweken.

 • 5.

  Binnen vijf werkdagen na verzending van de in het derde lid bedoelde uitnodiging kunnen belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken de datum en/of het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 6.

  De secretaris zendt de beslissing op een verzoek als bedoeld in het vijfde lid zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor het tijdstip van de hoorzitting, aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 

Artikel 15. Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  Hoorzittingen zijn in beginsel openbaar.

 • 2.

  Hoorzittingen over bezwaarschriften op het terrein van sociale aangelegenheden vinden achter gesloten deuren plaats.

 • 3.

  Hoorzittingen over andere bezwaarschriften vinden achter gesloten deuren plaats, indien naar het oordeel van de commissie gewichtige redenen zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten.

 

Artikel 16. Quorum

Voor het houden van de hoorzitting als bedoeld in artikel 14 is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter of diens plaatsvervanger, aanwezig is.

 

Artikel 17. Niet deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding is.

Artikel 18. Vertegenwoordiging verwerend orgaan

Het bestuursorgaan kan zich bij de behandeling van het bezwaarschrift ter zitting vertegenwoordigen.

 

Artikel 19. Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen en hun functies.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 

Artikel 20. Nader onderzoek

 • 1.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden een nader onderzoek houden als na afloop van de zitting, maar voor het opstellen van het advies, dit wenselijk blijkt te zijn.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  Het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist over een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 21. Beraadslaging en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt in besloten vergadering over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Van minderheidsstandpunten wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid zulks verlangt.

 • 4.

  Indien bij een stemming de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt ondertekend door de secretaris en de voorzitter.

 

Artikel 22. Uitbrengen van het advies

Het advies wordt onder meezending van het in artikel 19 bedoelde verslag tijdig schriftelijk aan het bestuursorgaan uitgebracht.

 

Artikel 23. Beslissing

Het bestuursorgaan zendt de commissie een afschrift van zijn beslissing op het bezwaarschrift. Het bestuursorgaan informeert de commissie tevens over een eventuele verdaging van de beslissing op bezwaar.

 

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Veere 2002 ingetrokken.

 • 3.

  Bezwaarschriften die uiterlijk op 31 december 2020 zijn ontvangen worden afgehandeld overeenkomstig de Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2007.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020

De griffier,

 

De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere op 3 november 2020

 

De secretaris,

 

De burgemeester,

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Veere op 3 november 2020

 

De burgemeester,

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: de raad, het college, de burgemeester van de gemeente Veere;

 • b.

  gemeente: gemeente Veere;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere;

 • d.

  commissie: de vaste commissie van advies als bedoeld in artikel 2;

 • e.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Veere;

 • f.

  secretaris: de persoon die het college aan een commissie ter beschikking stelt als ambtelijke ondersteuner ter uitvoering van de taken en bevoegdheden van een commissie, die voortvloeien uit de wet en deze verordening, waaronder begrepen de aanwezigheid bij de behandeling (hoorzitting en beraadslaging) van bezwaarschriften

 • g.

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen en bevoegd is te beslissen op het bezwaarschrift;

 • h.

  wet: Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2. Commissie

 • 1.

  Er is een commissie die belast met de advisering over de beslissingen op bezwaarschriften gemaakt tegen besluiten van de raad, het college of de burgemeester.

 • 2.

  De commissie adviseert ook over de verzoeken om kostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15 van de wet in verband met de in het eerste lid genoemde bezwaarschriften.

 • 3.

  Van het bepaalde in het eerste lid zijn uitgesloten de bezwaarschriften die zijn ingediend:

  a. op grond van de gemeentelijke belastingverordeningen;

  b. tegen waardebeschikkingen ingevolge de Wet waardering onroerende zaken.

 • 4.

  De op dat moment geldende Gedragscode Integriteit politieke ambtsdragers Veere is van overeenkomstige toepassing op de leden (inclusief voorzitter) van de commissie.

 

 

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 • 2.

  De leden van de commissie worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

 • 4.

  Personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Veere kunnen niet benoemd worden tot lid van de commissie.

 • 5.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De secretaris wordt benoemd door het college.

 • 2.

  Het college wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 3.

  De secretaris is verantwoordelijk voor:

  a. het vanuit juridische expertise ondersteunen van de commissie, waaronder het inhoudelijk voorbereiden van de hoorzitting, het opstellen van het procesdossier, de verslaglegging van de hoorzitting en het opstellen van conceptadviezen;

  b. het systematisch bijhouden van de procesgang van stukken die bij de commissie voor behandeling zijn binnengekomen;

  c. het actief voeren van regie op de bezwaarprocedure;

  d. het opstellen van een concept jaarverslag voor 1 april van het daarop volgende kalenderjaar.

 • 4.

  Secretarissen zijn voor hun secretariaatswerkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

 

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  Het college benoemt de leden van de commissie voor een periode van vier jaar. Zij treden na het verstrijken van deze periode af. Het college kan hen slechts eenmaal voor vier jaar herbenoemen.

 • 2.

  De leden kunnen tussentijds aftreden.

 • 3.

  Een aftredend lid blijft zijn functie vervullen totdat in zijn opvolging is voorzien.

 • 4.

  Het college te allen tijde een lid, anders dan op eigen verzoek, ontslag verlenen en een ander lid in zijn plaats benoemen.

 

Artikel 6. Functioneren commissie

 • 1.

  De voorzitter vertegenwoordigt de commissie en bewaakt de kwaliteit van haar functioneren.

 • 2.

  Besluiten van de commissie worden ondertekend door de secretaris en de voorzitter.

 

Artikel 7. Jaarverslag

 • 1.

  De commissie brengt jaarlijks voor 1 mei een verslag uit over haar werkzaamheden aan de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie kan in dit verslag aanbevelingen doen.

 

Artikel 8. Vergoeding voorzitter en leden

 • 1.

  Aan de voorzitter en leden van de commissie wordt per vergadering een jaarlijks door het college vast te stellen vergoeding voor het bijwonen daarvan toegekend .

  a. Deze vergoeding is met ingang van 1 januari 2021 vastgesteld op €190,42 voor de voorzitter en €169,63 voor de leden.

  b. Vervolgens worden deze bedragen, gelet op het bepaalde in artikel 3.4.1, eerste lid en derde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, per 1 januari van elk jaar herzien overeenkomstig de procentuele wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer CAO-lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen, geldend voor de maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan die datum ten opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september van het daaraan voorafgaande kalender jaar. Een en ander zoals is aangegeven bij ministeriële regeling/in de (jaarlijkse) circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden.

 • 2.

  Indien een lid een vergadering niet heeft bijgewoond, maar aan de totstandkoming van één of meer adviezen wel zijn noodzakelijk zijnde bijdrage heeft geleverd, dan ontvangt het lid een vergoeding van de helft van het op grond van het eerste lid te vergoeden bedrag.

 • 3.

  Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op bijeenkomsten waar de voorzitter dan wel de leden aanwezig zijn, buiten de reguliere vergaderingen van de commissie om, en die gericht zijn op het uitoefenen van hun taken.

 • 4.

  De vergoeding is exclusief reiskostenvergoeding van € 0,37 cent per kilometer, gebaseerd op de kortste route van de ANWB-routeplanner.

 • 5.

  De betaling van de vergoeding zoals genoemd in het eerste lid vindt achteraf plaats op basis van de presentielijst door de salarisadministratie.

 

BIjlage TOELICHTING VERORDENING COMMISSSIES VOOR DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN VEERE 2021

 

ALGEMENE TOELICHTING

 

Deze verordening vervangt de verordening commissies voor de behandeling van bezwaarschriften Veere 2007. De verordening is geactualiseerd aan huidige wet- en regelgeving.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

 

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Begripsbepalingen zijn nodig voor de leesbaarheid van de verordening. Zonder deze begripsbepalingen zouden begrippen als college, bestuursorganen, medewerkers steeds voluit in de verordening herhaald moeten worden.

 

ARTIKEL 2 INSTELLING

Dit artikel regelt de instelling van de commissie bezwaarschriften door de bestuursorganen van de gemeente. Bestuursorganen zijn de raad, het college, de burgemeester van de gemeente Veere.

 

Daarnaast regelt dit artikel de taken van de commissie bezwaarschriften. De commissie behandelt alle bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften tegen waardebeschikkingen, besluiten over belastingen en rechten (leges), besluiten over de rechtspositie van diverse functionarissen binnen en buiten de gemeente.

 

Op grond van het derde lid van dit artikel heeft de commissie ook tot taak te adviseren over verzoeken om de kosten van de bezwaarprocedure (zogenoemde proceskosten) te vergoeden.

 

ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING

De commissie bezwaarschriften bestaat op grond van dit artikel uit een onafhankelijke voorzitter en twee leden.

Dit artikel regelt verder dat de bestuursorganen bij tussentijds aftreden van een lid zijn functie blijft vervullen tot zijn opvolging geregeld is.

 

ARTIKEL 4 SECRETARIAAT

De commissie wordt ondersteunt door een secretaris. Het college wijst een of meerdere secretarissen en plaatsvervangers aan.

In dit artikel staat beschreven waarvoor de secretaris verantwoordelijk is.

 

ARTIKEL 5 ZITTINGSDUUR

In dit artikel is geregeld dat leden door de bestuursorganen voor de duur van vier jaar worden benoemd. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met vier jaar.

 

ARTIKEL 6 FUNCTIONEREN COMMISSIE

Behoeft geen nadere toelichting.

 

ARTIKEL 7 JAARVERSLAG

Behoeft geen nadere toelichting.

 

ARTIKEL 8 FINANCIELE MIDDELEN

Dit artikel regelt de grondslag en de hoogte van de financiële vergoeding die de leden van de commissie ontvangen voor het deelnemen aan een hoorzitting of indien een andere bijeenkomst van de commissie noodzakelijk wordt geacht.

 

HOOFDSTUK II BEZWAARPROCEDURE

 

ARTIKEL 9 ONTVANGSTBEVESTIGING EN VERSTREKKEN VAN BEZWAARSCHRIFTEN AAN DE COMMISSIE

Dit artikel regelt de bevoegdheden met betrekking tot de ontvangstbevestiging, het beoordelen van de ontvankelijkheid, het beoordelen van de bevoegdheid en het doorzenden. Ontvankelijkheidsgebreken zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een handtekening of een motivering van het bezwaarschrift.

 

ARTIKEL 10 OVERDRACHT BEVOEGDHEDEN VOORZITTER

In dit artikel staan de bevoegdheden die door de voorzitter worden uitgeoefend.

 

ARTIKEL 11 OVERDRACHT BEVOEGDHEDEN SECRETARIS

In dit artikel staan de bevoegdheden die door de secretaris worden uitgeoefend.

 

ARTIKEL 12 HERSTEL VAN VERZUIM

In dit artikel is opgenomen dat een bezwaarmaker een hersteltermijn krijgt aangeboden als het ingediende bezwaarschrift niet gemotiveerd, ondertekend is of anderszins niet voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht in artikel 6:5 heeft opgenomen.

 

ARTIKEL 13 VOORONDERZOEK

Dit artikel beschrijft het proces van het vooronderzoek. Dit is het onderzoek dat aan de hoorzitting vooraf gaat. De commissie hoort dan de indiener van het bezwaarschrift, de verweerder en overige belanghebbenden. Om te borgen dat het bestuursorgaan een bezwaarschrift zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen de wettelijke termijn afhandelt, staan in dit hoofdstuk termijnen waarbinnen de bestuursorganen de stukken en het verweerschrift moet aanleveren.

 

Daarnaast voorziet dit artikel in de mogelijkheid van bemiddeling tussen de indiener van het bezwaarschrift, verweerder en overige belanghebbenden.

 

ARTIKEL 14 HOORZITTING

Dit artikel regelt om praktische redenen dat de secretaris het tijdstip en de plaats van de hoorzitting bepaalt. Ook beoordeelt de secretaris of de commissie kan afzien van het houden van een hoorzitting omdat duidelijk is dat het bezwaarschrift niet ontvankelijk of ongegrond is. Zonder deze regeling moet de commissie dit werk doen.

 

ARTIKEL 15 OPENBAARHEID HOORZITTING

De hoorzittingen van de commissie zijn openbaar tenzij de commissie hoort over bezwaarschriften tegen besluiten die betrekking hebben op individuele voorzieningen van bezwaarmakers. De commissie kan om gewichtige redenen verder besluiten de hoorzitting besloten te verklaren. Gewichtige redenen kunnen zijn dat de belangen van de indiener van het bezwaarschrift, verweerder of andere belanghebbende door de openbaarheid van de zitting benadeeld worden.

 

ARTIKEL 16 QUORUM

Dit artikel regelt het minimale aantal leden van de commissie dat aanwezig moet zijn bij de hoorzitting.

 

ARTIKEL 17 NIET DEELNEMING AAN DE BEHANDELING

De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als hun onpartijdigheid daarbij in het geding is.

 

ARTIKEL 18 VERTEGENWOORDIGING VERWEERDER

Behoeft geen nadere toelichting.

 

 

 

ARTIKEL 19 SCHRIFTELIJKE VERSLAGLEGGING

Om praktische redenen regelt dit artikel dat de secretaris het verslag opstelt en aan welke eisen dit verslag moet voldoen.

 

ARTIKEL 20 NADER ONDERZOEK

Dit artikel regelt het nader onderzoek naar aanleiding van de zitting (hoorzitting en beraadslaging). In verband met de zorgvuldigheid regelt dit artikel dat de commissie de informatie uit dit nader onderzoek toezendt aan de verweerder en belanghebbenden. Verweerder en belanghebbenden hebben in dat geval het recht om binnen één week na verzending van deze informatie een nieuwe hoorzitting te vragen.

Daarnaast bestaat er voor de commissie de ruimte om na ontvangst van de nadere informatie te bepalen of het nodig is dat partijen schriftelijk op elkaars informatie reageren of dat er een zitting moet worden gepland of dat er een advies uitgebracht kan worden.

 

ARTIKEL 21 BERAADSLAGING EN ADVIES

Dit artikel regelt de beraadslaging en de totstandkoming van het advies met het verslag van de hoorzitting.

 

ARTIKEL 22 UITBRENGEN ADVIES

Dit artikel regelt dat de commissie haar advies op het bezwaarschrift niet alleen aan het bestuursorgaan maar ook aan de belanghebbenden toezendt.

 

ARTIKEL 23 BESLISSING

Behoeft geen nadere toelichting

 

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

 

ARTIKEL 24 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

De verordening treedt in werking op 1 januari 2021. Op dat tijdstip vervangt deze verordening de oude verordening commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Veere 2007.

 

De verkorte naam van de verordening is: Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2021.

 

Naar boven