Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 330249Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 8 december 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 8 december 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Begrotingswijziging ten gevolge van de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met de begrotingswijziging om het dorp Haaren toe te voegen aan de begroting 2021 van de gemeente Oisterwijk en het raadsvoorstel begrotingswijziging Haaren te verzenden aan de raad.

 

Aanpassing huisvesting buitendienst (werf)

Het college geeft opdracht voor de noodzakelijke uitbreiding t.b.v. huisvesting medewerkers buitendienst op de gemeentewerf en stelt budget hiervoor beschikbaar. Daarnaast geeft het college opdracht te onderzoeken hoe de buitendienst in de toekomst gehuisvest kan worden.

 

Vertegenwoordiging gemeente in het bestuur van de stichting Beheer & Exploitatie Brede Scholen Oisterwijk

Het college heeft twee nieuwe vertegenwoordigers van de gemeente in het bestuur van de stichting Beheer & Exploitatie Brede Scholen Oisterwijk aangewezen.

 

Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda 2020

Het college heeft besloten de Voortgangsrapportage uitvoering Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk 2020 vast te stellen en de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.

 

Art 34 vragen PRO vergunning Wet natuurbescherming Vennelaan

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van PRO over de aangevraagde vergunning Wet natuurbescherming Vennelaan.

 

Bulkbesluit raad beleid en regelgeving vanwege herindeling Haaren

Het college heeft besloten de raad voor te stellen in te stemmen met het bulkbesluit beleid en regelgeving in het kader van de herindeling Haaren. Het gaat hierbij om het vervallen verklaren van bepaalde gemeentelijke voorschriften en het geldend verklaren van anderen. Daarnaast stelt het college de raad voor een opdracht aan de agendacommissie te verstrekken om een planning en prioritering uit te werken voor beleidsonderwerpen waarvan de raad heeft aangegeven deze de komende periode opnieuw te willen behandelen.

 

Vaststellen verordening tot eerste wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2021

Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel over de wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2021. Met deze voorgenomen wijziging worden de tarieven van de milieustraten van Oisterwijk en Haaren nader op elkaar afgestemd.

 

Inhuur personeel vanwege samenvoeging met Haaren

Het college heeft ingestemd met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor inhuur van personeel voor de behandeling van principeverzoeken en aanvragen tot wijziging bestemmingsplannen voor de kern Haaren.

 

Overeenkomst tbv huisvesting Scouting Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met de overeenkomst en een daaraan gekoppelde bijdrage waarmee Stichting Verenigingsgebouw De Nieuwe Burght de eigendomsrechten van het voormalige clubgebouw van RKSV Oisterwijk verkrijgt ten behoeve van de huisvesting van Scouting Oisterwijk. Daarnaast ontvangt de stichting een bijdrage van maximaal € 85.000,- om het pand geschikt te maken voor gebruik door de scouting

 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2021

Het college heeft besloten de bijgevoegde Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.