Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 328556Beschikkingen | aanvraagIntrekking Omgevingsvergunning – Zeelandsedreef 31 te Schaijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende beschikking hebben genomen:

Voor:

het stoppen met het houden van dieren

Locatie:

Zeelandsedreef 31

5374 RP Schaijk

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12-12-2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van gemeente Landerd, afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met de heer H. Verkuijlen via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail (harold.verkuijlen@landerd.nl).