Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 326198Beschikkingen | aanvraagVerleende (meerjaren)evenementenvergunning naast Rijksweg 56 te Schaijk

Evenementen

De burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders van Landerd hebben op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een (meerjaren)evenementenvergunning verleend voor:

  • Het plaatsen van een moviecrane, van 14 tot en met 19 december 2020, op het pad Hemelrijk naast het terrein van Huis Jan de Jong, Rijksweg 56, 5374 RB Schaijk (verzonden 3-12-2020).

Bezwaar

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl.

Nadere informatie

Nadere informatie over de verleende Apv-vergunningen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458111 of apv@landerd.nl.

Algemene informatie

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van Apv-vergunningen gebruikt u het digitaal aanvraagformulier. Als er nog geen digitaal aanvraagformulier is, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Ook voor kennisgevingen 0-evenementen (vergunningvrij) en de meldingen meerjarenvergunningen is er een digitaal formulier. Alle andere formulieren worden niet meer in behandeling genomen.

De digitale formulieren kunt u via www.landerd.nl invullen.

Meer informatie

Meer informatie hierover staat op www.landerd.nl.