Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 325980Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Gulpen-Wittem – verbod carbid schieten

Burgemeester van Gulpen-Wittem besluit:

 

op grond van artikel 2:73a Carbidschieten van de APV gemeente Gulpen-Wittem is carbidschieten in

de openlucht verboden. Carbidschieten is het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen. Het verbod tot carbidschieten geldt in beginsel niet op 31 december tussen

10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur. Onder zeer strikte voorwaarden is

het dan wel toegestaan. De burgemeester kan echter ter voorkoming van gevaar, schade of overlast

of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar carbidschieten

is verboden tussen 31 december en 1 januari.

 

Besluit

 

De burgemeester besluit, op grond van artikel 2:73a lid 7 van de APV en artikel 174 Gemeentewet,

om carbidschieten te verbieden tussen 31 december 2020 en 1 januari 2021 binnen het gehele

grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem.

 

Overwegingen

Daarbij overweegt de burgemeester dat gezien de reguliere gevaren van carbidschieten in combinatie

met de huidige coronacrisis er sprake is van een groot risico op (ernstig) letsel en daarmee extra druk

op de gezondheidszorg, terwijl de coronamaatregelen juist de gezondheidszorg dienen te ontlasten.

Er sprake kan zijn van een publieke aantrekkingskracht op dit fenomeen, door o.a. het landelijk vuurwerkverbod, waardoor de 1.5 meter-afstandsregel mogelijk niet kan worden nageleefd of waardoor

ongewenste (grote) groepsvorming ontstaat. Het verbod op carbidschieten zal regionaal gelden en het

verbieden in de ene gemeente en toestaan in de andere leidt tot onduidelijkheid voor de burger (lappendeken). Daarnaast kan een neveneffect hiervan zijn dat het een aanzuigende werking krijgt voor

gemeenten waar het wel wordt toegestaan (waterbedeffect), met gevolgen voor verstoring van de

openbare orde, en de gezondheid. Er sprake dient te zijn van een voorspelbare overheid die eenduidigheid in beleid uitstraalt en ook uitvoert en dit leidt tot duidelijkheid voor zowel de burger als voor

handhavers. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Gulpen-Wittem, 7 december 2020