Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2020, 322838Overige overheidsinformatieVrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplan ondergrondse container voor huishoudelijk afval (BB0116)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

 

overwegende dat:

 

  • op 20 juli 2017 de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota “Recycleservice 2025” in werking is getreden waarvan de kern is, dat grondstoffen (PMD: plastic en metalen verpakkingsmateriaal, drankenkartons, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton) waar mogelijk aan huis worden ingezameld en waar dit niet mogelijk is naar ondergrondse containers moet worden gebracht;

  • artikel 4.24 Algemene plaatselijke verordening bepaalt dat het college kan bepalen door middel van welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of met gebruikmaking van welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt;

  • artikel 3 lid 3 uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV bepaalt dat de inzameling van huishoudelijk restafval plaatsvindt door middel van ondergrondse of bovengrondse containers of nader aan te wijzen inzamelvoorzieningen;

  • op 27 augustus 2019 de beleidsregels ‘locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ zijn vastgesteld;

  • op basis van de beleidsregels ‘locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ het ontwerp plaatsingsplan is opgesteld;

  • belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben om hun zienswijze op het ontwerp plaatsingsplan kenbaar te maken;

 

besluit:

  • belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van het besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan voor de ondergrondse container voor huishoudelijk afval, zoals aangegeven op de bij dit de ontwerpbesluit behorende kaart;

 

 

Locatie:

Code

Locatieomschrijving

Locatie

BB0116

Badhuisweg naast nummer 78

Apeldoorn

 

 

Apeldoorn, 9 december 2020

 

Namens het college van burgemeester en wethouders

 

P.M.F. Zwerink

Eenheidsmanager Ruimtelijke Leefomgeving en Organisatie

 

Inzien

U kunt de stukken inzien op:

 

Zienswijze

U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:

  • door een e-mailbericht te sturen naar containers@apeldoorn.nl;

  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Programmateam Circulariteit en Milieu.

  • door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 14055

 

onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp plaatsingsplan BB0116 ’.