Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 31969Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Dassenbaan (nabij nummer 2) te Schaijk; het realiseren van een zonnepanelen-park (aanvraag ontvangen 24 januari 2020)

Grenssteen 20, 5411 BT Zeeland; het bouwen van een carport aan een woning (aanvraag ontvangen 26 januari 2020)

Weversweg 5, 5411 RX Zeeland; het kappen van 50 eikebomen die verspreid op een camping staan (aanvraag ontvangen 29 januari 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; het verwijderen van asbestvrije dakbedekking van een stal (melding ontvangen 24 januari 2020)

Graspeel 44a, 5411 LD Zeeland; het slopen van een overkapping (melding ontvangen 26 januari 2020)

De Louwstraat 7, 5374 CE Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 26 januari 2020)

Waterstraat 2, 5374 RS Schaijk; het verwijderen van asbestvrije dakbedekking van een stal (melding ontvangen 30 januari 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Blazoenlaan 14, 5411 DB Zeeland; het bouwen van een woning met bijgebouw (vergunning verzonden 28 januari 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Pastoor van Winkelstraat (tussen 81 en 83) te Schaijk; het bouwen van een woning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 20 maart 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 30 januari 2020.

Pastoor van Winkelstraat (tussen 81 en 83) te Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 21 maart 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 30 januari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning en tot verlenging van de afhandelingstermijnen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 2e-fase vergunning te verlenen voor:

  • Schutsboomstraat (naast 61) te Schaijk; het verbouwen van een bijgebouw tot een levensloopbestendige woning (dossiernummer HZ-2019-0108)

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 10 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Runstraat 9-11 te Schaijk, ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Runstraat 9-11 te Schaijk, en de bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning voor een ieder ter inzage liggen. Hieronder wordt aangegeven waarover het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gaan.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning hebben betrekking op Runstraat 9-11 in Schaijk. Met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt mogelijk gemaakt dat twee bestaande winkels gelegen aan Runstraat 9-11 te Schaijk, worden omgebouwd tot twee appartementen. In het bestemmingsplan worden de bestemmingen, zoals wonen en tuin, vastgelegd op een kaart. Daarbij worden voorschriften gegeven voor het bouwen op en het gebruik van de grond. De omgevingsvergunning regelt dat de winkels mogen worden verbouwd tot appartementen en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren.

Coördinatiebesluit

Op 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Landerd besloten het bestemmingsplan ‘Runstraat 9-11’ en de omgevingsvergunning te coördineren. Deze coördinatie is geregeld in afdeling 3.6.1. van de Wet op de ruimtelijke ordening. De coördinatieregeling houdt in dat het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning gecoördineerd worden voorbereid en bekendgemaakt. Vanwege deze coördinatie worden de ontwerpen nu gelijktijdig ter inzage gelegd.

Het plan en de omgevingsvergunning bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning (met alle bijbehorende stukken) liggen met ingang van maandag 10 februari 2020 tot en met maandag 23 maart 2020 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Landerd.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.1685.bpsch2020runstr911-OW01.

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Een schriftelijke reactie met betrekking tot de ontwerpomgevingsvergunning moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw S. van de Ven via 0486-458249.

Let op: u kunt niet per email reageren.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw S. van de Ven via telefoonnummer 0486-458249 of via e-mail: sandra.vandeven@landerd.nl