Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2020, 318586Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland van 18 november 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020, nummer 1790564-215027-PDC19;

 

besluit:

 

Artikel 1  

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland van 18 november 2020. wordt ingetrokken.

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrk.nl en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland van 18 november 2020.

 

Vastgesteld op 30 november 2020 te Haarlemmermeer om 20:00 uur

De voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland

mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Toelichting

 

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Met de intrekking van de noodverordening komen alle uitvoeringsbesluiten, die genomen zijn op grond van de verschillende noodverordeningen COVID-19 van de veiligheidsregio Kennemerland, te vervallen. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op website van de veiligheidsregio Kennemerland, op de websites van de betrokken gemeenten en in het publicatieblad van de veiligheidsregio.