Gemeenteblad van Oude IJsselstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oude IJsselstreekGemeenteblad 2020, 312100VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2021

 

Raadsvergadering d.d. 10 november 2020

 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2020,

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

 

BESLUIT:

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2021.

 

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen,

niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van

wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen

gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. Het recht bedraagt voor het periodiek verwijderen van afvalstoffen van beperkte omvang of hoeveelheid per belastingjaar:

a. standaard set minicontainers met een kleine grijze container € 174,00 (exclusief BTW)

b. standaard set minicontainers met een grote grijze container € 231,00 (exclusief BTW)

 

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

1. De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reinigingsrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Verordening reinigingsrechten 2020” vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening reinigingsrechten 2021.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

10 november 2020.

De griffier, M.B.J. Looman

De voorzitter, O.E.T. van Dijk