Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 311620Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Zeelandsedreef t.h.v. nummer 12 te Schaijk: het kappen van 1 Tilia

Hoek Grootgaalseweg/Everardusweg te Schaijk; het kappen van 2 Fraxinus

Zeelandsedreef t.h.v. nummer 20 te Schaijk; het kappen van 1 Quercus

Reep t.h.v. nummer 1 te Schaijk; het kappen van 1 Ulmus

Wingerd achter nummer 31 te Schaijk; het kappen van 1 Quercus

Hoefslag t.h.v. nummer 11 te Zeeland; het kappen van 1 Fraxinus

Brand t.h.v. nummer 67 te Zeeland; het kappen van 1 Quercus

Brand t.h.v. nummer 75 te Zeeland; het kappen van 1 Quercus

Kerkakkers (naast nummer 1) te Zeeland; het kappen van 1 Betula

Tweehekkenweg (t.h.v. de bushalte) te Zeeland; het kappen van 1 Tilia

Bosweg (t.h.v. de rotonde Bergmaas) te Zeeland; het kappen van 1 Quercus

(aanvraag ontvangen 17 november 2020)

Trentsedijk 7, 5411 ND Zeeland; het kappen van 12 berkenbomen (aanvraag ontvangen 17 november 2020)

Vlasroot 63, 5411 AC Zeeland; het intern verbouwen van de woning, het vervangen van de serre en het wijzigen van de voorgevel (aanvraag ontvangen 18 november 2020)

Burgemeester Wientjensstraat t.h.v. nummer 4 te Reek; het kappen van een Carpinus Betulus (aanvraag ontvangen 19 november 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Pastoor Janssenstraat 8, 5411 EK Zeeland; het verwijderen van een asbesthoudende gevelkachel uit een schuur (melding ontvangen 17 november 2020)

Duifhuisstraat 2, 5374 SB Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur en het verwijderen van een asbesthoudende buis (melding ontvangen 18 november 2020)

Puttelaar 41, 5411 AA Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een tuinhuis (melding ontvangen 22 november 2020)

Ontvangen milieumelding:

Rijksweg 34a, 5374 RB Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (uitbreiden en inpandig verbouwen van een bedrijfsloods) van een bedrijf (melding ontvangen 17 november 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Monseigneur Suijsstraat 35, 5375 AE Reek; het tijdelijk geplaatst hebben van een overkapping (i.v.m. de corona-maatregelen) op het terrein van R.K.S.V. Achilles Reek.

De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 18 november 2020.

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning:

Kleine Graspeel 1, 5411 LA Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit in verband met verbouw van de woning. Deze aanvraag is vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld. Het besluit tot buiten behandeling stelling van de aanvraag is verzonden d.d. 19 november 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlenging van de afhandelingstermijn van het verzoek om omgevingsvergunning en tot buiten behandeling stelling van het verzoek om omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.