Onherroepelijk Wijzigingsplan Maalbergenstraat 15 te Wernhout

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Maalbergenstraat 15 te Wernhout” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemming voor het perceel gelegen aan de Maalbergenstraat 15 te Wernhout van ‘Agrarisch’ in de bestemming Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ met de specifieke aanduiding Teeltondersteunende voorzieningen’.

De vigerende bestemmingsplannen staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 3.8.1. van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan, met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 1 oktober 2020 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 13 november 2020 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Naar boven