Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 307298Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

In de Overlaat 1, 5375 BL Reek; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen 6 november 2020)

Scheisteen 9, 5411 BS Zeeland; het ondergronds uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen 7 november 2020)

Scherpenberg naast nummer 6, 5411 SX Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 12 november 2020)

Vlasroot 58, 5411 AD Zeeland; het kappen van een eik (aanvraag ontvangen 12 november 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Kapelweg 8, 5411 CA Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 16 oktober 2020)

Kennedyplein 18, 5375 BA Reek; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 8 november 2020)

Langenboomseweg 93, 5411 AT Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 9 november 2020)

Heijtmorgen 26, 5375 AP Reek; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur en asbesthoudende materialen (melding ontvangen 12 november 2020)

Ontvangen melding lozingsbesluit:

Scherpenberg 6, 5411 SX Zeeland; het melden van de realisatie en exploitatie van een gesloten bodemenergiesysteem voor het koelen en verwarmen van een woning (melding ontvangen 12 november 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Pastoor van Winkelstraat 106a, 5374 BL Schaijk; het bouwen van een woonhuis (vergunning verzonden 10 november 2020)

Dokter Langendijklaan 4, 5374 RM Schaijk; het vervangen van een tijdelijke unit die gebruikt wordt voor dagbesteding van cliënten van een zorginstelling (vergunning verzonden 16 november 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Kerkstraat 53, 5411 EA Zeeland; het vervangen van de T-Mobile antennepanelen op de kerk. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 23 december 2020 moet er een beslissing worden genomen. Dit besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 10 november 2020.

Huisnummerbesluiten:  

Vaststelling nummeraanduiding:

Pastoor van Winkelstraat 106a, 5374 BL Schaijk; ten behoeve van een nieuwe woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 12 november 2020.

Vaststelling nummeraanduiding:

Schaijksestraat 1m, 5375 KC Reek; ten behoeve van een tijdelijke woonruimte voor mantelzorgbewoning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 13 november 2020.

Besluit tot opstellen maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit:

Heihorst 4, 5411 LN Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een zeugenhouderij en een hondenfokkerij (melding ontvangen d.d. 21 november 2019, dossiernummer MM-2019-0038).

Maatwerkvoorschriften:

Er zijn maatwerkvoorschriften opgelegd voor geluid.

Datum verzending besluit: 12 november 2020

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijn, opstellen maatwerkvoorschriften en vaststelling van de nummeraanduidingen, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Ontwerp-bestemmingsplan Puttelaar 1 en 3, 5411 BE Zeeland:

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 te Zeeland” voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerp-bestemmingsplan gaat.

Plan:

Het gaat hier om het wijzigen van de bestemming van twee panden. De huidige bestemming voor zowel Puttelaar 1 als Puttelaar 3 te Zeeland, is centrum met functieaanduiding detailhandel en specifieke vorm van wonen (alleen op de verdieping).

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet voor Puttelaar 1 te Zeeland, in een volledige Centrum- bestemming met specifieke vorm van detailhandel. Voor Puttelaar 3 te Zeeland, voorziet het nieuwe bestemmingsplan volledig in de bestemming Wonen.

Het plan bekijken?

Het ontwerp-bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 23 november 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage (dossiernummer BP-2019-0015).

Het ontwerp-bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening:

www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt reageren op het ontwerp-bestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met Stefanie van der Burgt via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail Stefanie.vanderBurgt@landerd.nl.