Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 306636VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Subsidieregeling aanplant nieuwe bomen Amsterdam 2020 – 2022 in verband met de vervanging door de subsidieregeling Groen in Amsterdam (Uitwerkingtredingsregeling groensubsidies Amsterdam 2020-2022)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013, gezien de vaststelling van de subsidieregeling groen in Amsterdam die de Amsterdamse groensubsidies in één regeling samenbrengt en deze regelingen overbodig maakt,

 

besluit:

Artikel I

De Subsidieregeling particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam 2020-2022 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  Aan artikel 8 wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt: “d. De aanvraag voor subsidie na 31 december 2020 ontvangen is.”

 • b.

  In artikel 12, tweede lid wordt de datum “1 januari 2023” vervangen door “1 juli 2022”.

Artikel II

De Subsidieregeling aanplant nieuwe bomen 2020 – 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  Aan artikel 7 wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt: “d. De aanvraag voor subsidie na 31 december 2020 ontvangen is.

 • b.

  In artikel 12, wordt onder vernummering van de leden 3 en 4 naar respectievelijk 1 en 2, in het tweede lid de datum “1 januari 2023” vervangen door “1 juli 2022”.

Artikel III

De subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2020-2022 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  Aan artikel 10 wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt: “d. De aanvraag voor subsidie na 31 december 2020 ontvangen is.”

 • b.

  In artikel 13, tweede lid wordt de datum “1 januari 2023” vervangen door “1 juli 2022”.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel V

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitwerkingtredingsregeling groensubsidies 2020-2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink