Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 306547Overige overheidsinformatieVOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN ‘MEISEVOORT - KREKELBERG, GASSEL’

 

Burgemeester en wethouders van Grave maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Meisevoort - Krekelberg, Gassel’ in voorbereiding is.

 

Het plangebied ligt in de hoek van de Meisevoort en de Krekelberg in Gassel. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie L, nummer 1697. Het plan maakt twee ruimte-voor-ruimte woningen mogelijk.

 

U kunt op het voornemen om het bestemmingsplan voor te bereiden geen reactie indienen. Er worden momenteel geen stukken ter inzage gelegd en er wordt advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.

 

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2021 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt eenieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerpbestemmingsplan. De kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zal vooraf worden gepubliceerd in de gemeentelijke pagina in de Huis aan Huis, het Gemeenteblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

 

Als u nog vragen heeft over deze vooraankondiging, dan kunt u contact opnemen met de R. Harmsen, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid via algemeen telefoonnummer 0486 477 277.

 

Grave, 20 november 2020