Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 305437Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend. Overeenkomstig artikel 6.2 van de Wabo treedt deze vergunning in afwijking van artikel 6.1 van de Wabo terstond na bekendmaking in werking.

 

Het betreft een vergunning voor het brandveilig- en planologisch strijdig gebruiken van een tijdelijke noodopvang (nachtopvang (van 16:30 tot 9:30uur) voor 120 personen in drie sportzalen in de sporthallen Zuid met een tijdelijke instandhoudingstermijn tot en met 22 januari 2021 op de locatie Burgerweeshuispad 54 te Amsterdam

 

Aanvrager: Gemeente Amsterdam

Zaaknummer:9520171

OLO-nummer: 5037655

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op loket.odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen/ en bij Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

 

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

 

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

 

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).