Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 304608Overige besluiten van algemene strekking



Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2021.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2021;

 

overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2021 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 65,30 bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

 

 

 

Artikel I

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

Overige exploitatielasten € 11.925,-

Kosten opvragen kentekens € 1.056,-

Doorbelasting loonkosten € 51.708,-

Overheadkosten 25.854,-

Totaal € 90.543,-

 

Aantal naheffingsaanslagen: 1.018

Kosten naheffingsaanslag: € 90.543,-/ 1.018 = € 88,94

 

Artikel II

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2021’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2020.

mr. J.W.L. Pluijmen dr. J.J. Schrijen

griffier voorzitter