Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 290790Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Hoogbroeksesteeg ong. (achter Donzel 21) Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogbroeksesteeg ong. (achter Donzel 21) Nistelrode’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPHoogbrSteegong-ow01. Tevens maakt het college bekend dat zij een verzoek tot herbegrenzing van het stedelijk gebied gaan doen bij GS van de Provincie.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van een woning op het perceel Hoogbroeksesteeg ong (achter Donzel 21) in Nistelrode. De grens van het stedelijk gebied in de Interim omgevingsverordening loopt dwars over het perceel en daarom wordt een verzoek tot herbegrenzing daarvan gedaan, zodat het perceel geheel binnen het stedelijk gebied komt te liggen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het voornemen tot het verzoek ter herbegrenzing van het stedelijk gebied ligt met ingang van 12 november 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan en op het voornemen tot herbegrenzing reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 11 november 2020