Kennisgeving voornemen tot voorbereiding van een milieueffectrapport voor de Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden maken op grond van artikel 7.9 Wet milieubeheer bekend dat zij het milieueffectrapport voor de Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen  voorbereiden en dat daarvoor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage ligt.

Waarom een voornemen tot voorbereiding van een milieueffectrapport?

De gemeente wil het bestemmingsplan “Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster” deels herzien om een planologische en juridische basis te leggen voor het gebruik van een deel van het recreatiegebied De Groene Ster als evenemententerrein.

Voor de partiële herziening van het bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport opgesteld. De reden hiervoor is dat een Passende beoordeling moet worden uitgevoerd omdat mogelijk significant negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden, waaronder de Groote Wielen, niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. In een Passende beoordeling worden de mogelijke effecten verder onderzocht en kunnen maatregelen worden beschreven die er voor zorgen dat er geen effecten zijn. Het uitvoeren van een Passende beoordeling leidt tot het verplicht opstellen van een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport brengt alle verwachte milieueffecten in beeld, die van belang zijn voor de besluitvorming. De Passende beoordeling zal onderdeel uitmaken van het milieueffectrapport. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gevraag om advies te geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en later ook over het milieueffectrapport met Passende beoordeling.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de procedure voor de milieueffectrapportage is het afbakenen van de onderzoekskaders voor het milieueffectrapport. Dit gebeurt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie wordt onder meer beschreven wat de gemeente Leeuwarden mogelijk wil maken in De Groene Ster, welke milieueffecten worden onderzocht en met welke diepgang.

Inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u inzien:

 • in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Informatiebijeenkomst op 27 februari

Op donderdagavond 27 februari 2020 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. De informatiebijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 in restaurant De Grote Wielen (Bûtlan 1 te Leeuwarden). U kunt hier ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien en vragen stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Reageren

In de periode waarin de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage ligt, kan een ieder reageren. Dit kan schriftelijk/ digitaal of mondeling. U geeft aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. De reacties zullen worden betrokken bij het op te stellen milieueffectrapport met Passende beoordeling.

 • Schriftelijk/ digitaal:

  • schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden

  • stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

   Vermeld in uw brief/ mail:

   • inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster

   • waarom u een reactie indient

   • de datum

   • uw naam en adres

   • uw handtekening 

• mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).

Naar boven