Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 281946Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 oktober 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 oktober 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

 

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 14 oktober 2020, nr. 1762562-212713-PDC19, alsmede de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2020, nr. 1715517-207697-PG en 1 september 2020 nr. 1738545-209579-PG;

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Overwegende dat:

 • -

  Er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 14 oktober 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 oktober 2020 heeft vastgesteld;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebieden of locaties kan aanwijzen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt;

 • -

  de aanwijzing gebaseerd is op de inschatting dat op die plaats redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet kan worden nageleefd;

 • -

  de aanwijzing tevens gebaseerd is op de noodzaak om de zorgcontinuïteit in de regio te kunnen garanderen;

besluit:

 

Vast te stellen het Besluit aanwijzing gebieden en locatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 oktober 2020,

Artikel 1. Verboden gebied en locaties

 • 1.

  Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit.

 • 2.

  Dit verbod of beperking geldt niet voor:

  • a.

   bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

  • b.

   personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

  • c.

   de algemene uitzondering genoemd in artikel 3.1 eerste lid onder a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 oktober 2020.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, te weten gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Brielle, gemeente Capelle a/d IJssel, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Krimpen a/d IJssel, gemeente Lansingerland, gemeente Maassluis, gemeente Ridderkerk, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen en de gemeente Westvoorne.

Artikel 3. Intrekking vorige aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 22 oktober 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 oktober 2020.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 27 oktober 2020 te Rotterdam.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Toelichting

Ter uitvoering van artikel 2.5. van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 oktober 2020 wordt het wenselijk geacht om bepaalde gebieden en locaties aan te wijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden.

 

Voor een aangewezen gebied of locatie geldt dat niemand zich meer in het gebied mag bevinden, behalve de personen genoemd in artikel 1 tweede lid van dit besluit. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan recreatieparken, natuurgebieden of delen van deze gebieden, maar ook locaties als winkels aanwijzen indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geconstateerd, na consultatie van het lokale bestuur in de gemeenten van de veiligheidsregio, dat in de in bijlage 1 genoemde gebieden en locaties de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen in zijn geheel niet tot het beoogde resultaat zal leiden en/of de zorgcontinuïteit in de regio niet gegarandeerd kan worden.

 

De in de bijlage genoemde gebieden en locaties zijn niet limitatief. Indien het lokale bestuur in een gemeente constateert dat er uitbreiding van de lijst gebieden en locaties noodzakelijk is dan kunnen deze worden toegevoegd aan de bijlage na besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Bijlage bij "Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties dd. 27 oktober 2020": Overzicht gebieden en locaties in regio Rotterdam-Rijnmond

Gemeente

Soort

Locatie/adres

Plaats

Bijzonderheden

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats SV Charlois

naast Oldegaarde 665

Rotterdam

Park

Vroesenpark

Tussen 22:00 - 07:00 uur

Rotterdam

Park

Roel Langerakpark

Tussen 22:00 - 07:00 uur

Rotterdam

Park

Dakpark

Tussen 22:00 - 07:00 uur

Rotterdam

Park

Zuiderpark

Tussen 22:00 - 07:00 uur

Rotterdam

Straat

Hansweertstraat

tussen Krabbendijkstraat tot en met Basic Fit Rotterdam Dorpslaan

Uitgezonderd bestemmingsverkeer

Rotterdam

Straat

Rhijnspoorkade

Achter BlueCity

Tussen 20:00 - 06:00 uur

Rotterdam

Parkeerplaats

Plantagelaan

Tussen 20:00 - 06:00

uur

Rotterdam

Voetbalkooi

Mijnsheerenplein

Voetbalkooi aan het plein

Volledige sluiting

Rotterdam

Parkeerplaats onder viaduct

Giessenweg

Van industrieweg tot en met Delfshavense Schie

20:00 – 06:00 uur muv bestemmingsverkeer

Rotterdam

Parkeerplaats onder viaduct

Giessenweg

Van Matlingeweg tot en met Industrieweg

20:00 – 06:00 uur muv bestemmingsverkeer 

Schiedam

Straat/weg

Maasboulevard

tussen de Jachthavenlaan en het Hoofdplein

Tussen 22:00 - 07:00 uur

Westvoorne

Duinovergangen

Slag 1 en slag 2 Rockanje

Tussen 22:00 uur en 06:00 uur

Westvoorne

Gemeentelijk badstrand en gemeentelijk Duingebied

Slag 1 en slag 2 Rockanje

Tussen 22:00 uur en 06:00 uur

 

Preventief gesloten locaties kunnen onder regie en met toestemming van lokale Gemeente voor georganiseerd sporten tijdelijk opengesteld worden.

 

Vastgesteld op 27 oktober 2020 te Rotterdam,

 

 

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond