Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 276925Beschikkingen | afhandelingBeslissing op bezwaar omgevingsvergunning, Gustav Mahlerplein 85, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat er op een bezwaarschrift besloten is.

Er is onder andere besloten om:

- het bestreden besluit van 29 november 2019, waarbij de gevraagde omgevingsvergunning is geweigerd, te herroepen:

- in heroverweging alsnog de gevraagde omgevingsvergunning voor gevelreclame op het pand te verlenen.

Verzenddatum besluit: 9 oktober 2020

Aanvrager omgevingsvergunning: Tata Consultancy Services

Zaaknummer omgevingsdienst: 9906081

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beroep

Bent u belanghebbende bij het besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de verzendatum van het besluit in beroep gaan bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.