Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 276686Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 20 oktober 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 20 oktober 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat ong.

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat ong. waarmee aan de Heuvelstraat (naast Heuvelstraat 13) wordt voorzien in de realisatie van één ruimte-voor-ruimte woning. Bij deze bestemmingsplanprocedure is tevens een hogere grenswaarde vereist vanwege de geluidsbelasting ter hoogte van de nieuwe woning door wegverkeer. Via een ontwerpbeschikking hogere grenswaarde heeft het college op grond van de Wet geluidhinder besloten om de toegestane geluidsbelasting op de gevels van de woning vast te stellen op 53 dB. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde worden gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan men mogelijke bezwaren kenbaar maken in de vorm van een zienswijze. Gelijktijdig is ook een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst raadpleegbaar. Hiertegen is echter geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Principemedewerking realisatie één ruimte-voor-ruimte woning Zandstraat 6a te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de realisatie van één ruimte-voor-ruimte woning ter hoogte van het perceel aan de Zandstraat 6a te Moergestel

 

Verlenen omgevingsvergunning Oliviersweg 9

Het college heeft besloten de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan voor huisvesting van arbeidsmigranten te verlenen voor Limbogt B.V. Oliviersweg 9 te Oisterwijk.

 

Onderhoud sloten en duikers

Het college heeft besloten om alle sloten langs openbaar gebied geheel te maaien en de eigenaar van aangelegen perceel aan te spreken op verwerking van vrijkomend materiaal. Indien dit niet mogelijk is wordt door de gemeente aan de helft van de sloot onderhoud gepleegd (volgens gemeentelijke plicht uit de legger waterschap de Dommel).

 

Update financiën 2020 en verder

Het college heeft ingestemd met verzenden van de raadsinformatiebrief ‘update financiën 2020 en verder’.

 

Tijdelijk mandaat contractmanagement Tilburg

Het college heeft besloten om de mandaten aan Tilburg voor contractmanagement Jeugdhulp en Wmo tijdelijk aan te passen zodat de overgang van zorg en ondersteuning vanuit Haaren vlot kan verlopen.