Inspraak concept beleidskader kleine windturbines Apeldoorn

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maakt bekend op 14 juli 2020 besloten te hebben tot instemming met het concept ‘beleidskader kleine windturbines’, waarin opgenomen

  • een afbakening en het uitgangspunt van het kader, met focus op erfturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter;

  • specifiek voor erfturbines aanvullend beleid met betrekking tot de ruimtelijke inpassing en te volgen procedure;

  • de wijze van monitoring en evaluatie;

  • een informatie-overzicht wat betreft technisch-financiële aspecten van kleine windturbines en wet- en regelgeving;

  • en dat dit concept beleidskader vrijgegeven wordt voor inspraak.

Inspraak

U kunt het concept beleidskader kleine windturbines vanaf 22 oktober 2020 tot en met 19 november 2020 (vier weken) digitaal inzien via www.apeldoorn.nl/kleine-windmolens.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal bezoekers in het stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om zonder afspraak naar het stadhuis te komen, ook niet voor het inzien van het concept kader kleine windturbines. Lukt het u niet om het concept beleidskader digitaal in te zien, neemt u dan contact op met dhr. H. van Ganzenwinkel op telefoonnummer 14 055 of via de mail h.vanganzenwinkel@apeldoorn.nl. Samen kijken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijzen geven op het concept beleidskader en deze sturen aan het college van burgemeester en wethouders (t.a.v. de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn). Ook kan mondeling via telefoonnummer 14 055 een zienswijze gegeven worden.

De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Vervolg

Na de ter inzage periode zal het college van burgemeester en wethouders met in achtneming van de ingediende zienswijzen het concept beleidskader aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

 

Apeldoorn, 21 oktober 2020

Naar boven