Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 268932Plannen | ruimtelijkVOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘FIETSPAD EN BRUG STOOFWEG’

 

Burgemeester en wethouders van Grave maken bekend dat overeenkomstig de Inspraakverordening Grave het voorontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad en brug Stoofweg’ ter inzage wordt gelegd. Deze bekendmaking is tevens een vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening.

 

Het plangebied heeft betrekking op de realisatie van een dubbel fietspad langs de Stoofweg. En een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Graafsche Raam langs de Stoofbrug. Het reeds vergunde deel (fietsverbinding vanaf de Van Steenhuislaan) wordt in dit bestemmingsplan meegenomen.

Voor deze ontwikkeling behoeft geen milieueffectrapportage te worden opgesteld.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van zaterdag 24 oktober tot en met vrijdag 4 december 2020. Een uitgeprint exemplaar kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.0786.BPGrFietspdStoofweg-VO01.

 

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan burgemeester en wethouders van Grave, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.

Voor nadere informatie kun u contact opnemen met Erna Daanen, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid.

 

Grave, 22 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Grave