Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 267308Plannen | overigkennisgeving bestemmingsplan Hunnenweg VII en Nachtegaalweg V, partiële herziening Buitengebied 2012

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Hunnenweg VII

De percelen Hunnenweg 45 en 65 in Voorthuizen. Het betreft het realiseren van een zelfvoorzienende natuurwoning en het omvormen van aanwezige landbouwgrond naar natuur aan de Hunnenweg 65 (en omgeving) in Voorthuizen. Daarnaast wordt ook de realisatie van een tweede natuurwoning planologisch mogelijk gemaakt (hiervoor zal de bestaande woning Hunnenweg 65) gesloopt worden). Ook een terrein ten zuidwesten van Hunnenweg 65 maakt onderdeel uit van het plangebied. De recreatiewoning aan Hunnenweg 45 zal gesloopt worden én dat gebied wordt eveneens omgevormd naar natuur. Totaal betreft het plangebied een oppervlakte van 46,7 ha. 

Nachtegaalweg V, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Nachtegaalweg 22 en 22 bis in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om splitsing van de bestaande woning in twee woningen mogelijk te maken. Planologisch komt er één woning bij, waarbij er sloopmeters van elders aangeleverd worden, om het plan te realiseren.

 

Barneveld, 15 oktober 2020.