Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 266917Plannen | ruimtelijkcoördinatieregeling Garderbroekerweg 175 B en Walhuisweg 36

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project Walhuisweg 175 B en Walhuisweg 36 met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: het plan Garderbroekerweg-Walhuisweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (raadsbesluit d.d. 7 oktober 2020) en het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ (collegebesluit d.d. 15 oktober 2020).

Deze besluiten voorzien in de ontwikkeling, die bestaat uit een tweetal delen. Aan de Garderbroekerweg 175 B wordt, met de inzet van sloopmeters van elders, de buitenstallingsmogelijkheden van het bestaande (niet-agrarische) bedrijf vergroot. Aan de Walhuisweg 36 worden, in het kader van het functieveranderingsbeleid, de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt en ingezet ten behoeve van het realiseren van een woongebouw met twee eenheden (Walhuisweg 38 – 40). Daarnaast krijgt de huidige bedrijfswoning (Walhuisweg 36) een reguliere woonbestemming.

Ter inzage

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 oktober tot en met 27 november 2020 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1554-0002

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1554-/NL.IMRO.0203.1554-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het plan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen een of meer van de gecoördineerde besluiten.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 15 oktober 2020.