Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 25835Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Manegestraat 4, 5411 NB Zeeland; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen 20 januari 2020)

Boekelsedijk 26, 5411 NX Zeeland; het maken van een dakkapel en een dakraam en het wijzigen van de ramen van de woning (aanvraag ontvangen 21 januari 2020)

Dr. Langendijklaan 3, 5374 RM Schaijk; het bouwen van een 2 padelbanen en het kappen van naaldbomen voor de aanleg hiervan (aanvraag ontvangen 21 januari 2020)

Landweer 4 en 6, 5411 LV Zeeland; het gewijzigd (voor wat betreft de constructie) uitvoeren van een eerder (13 juni 2019) verleende vergunning voor de bouw van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 23 januari 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Manegestraat 4, 5411 NB Zeeland; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in verband met verbouw van de woning (melding ontvangen 20 januari 2020)

Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; het verwijderen van de dakbedekking van een stal (melding ontvangen 23 januari 2020)

Ontvangen milieumelding:

Hoefslag 3, 5411 LS Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (bouw paardenwagens) (melding ontvangen 21 januari 2020)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Heihorst 4, 5411 LN Zeeland; het afwijken van een bestemmingsplan voor het uitvoeren van een hondenfokkerij als nevenactiviteit bij een bestaande varkenshouderij (aanvraag is door aanvrager ingetrokken d.d. 23 januari 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

De Kuipersweg 7, 5411 RC Zeeland; het gebruiken van een bestaande stal voor een niet-agrarische nevenactiviteit in de vorm van statische opslag en opslag ten behoeve van een klussenbedrijf (vergunning verzonden 21 januari 2020)

Burgerveld 47, 5411 TE Zeeland; het vervangen van een dak en het maken van een dakkapel (vergunning verzonden 21 januari 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Nistelrooise Baan 3, 5374 RE Schaijk; het bouwen van een bedrijfspand. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 22 maart 2020 moet er nu een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 22 januari 2020.

Langenboomseweg 117, 5411 AT Zeeland; het toestaan van kleinschalig begeleid wonen met 24-uur zorg en het bieden van dagbesteding voor een termijn van maximaal 2 jaar. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 5 maart 2020 moet er nu een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 23 januari 2020.

Huisnummerbesluiten:  

Intrekking nummeraanduiding:

Voor-Oventje 19 en 19m, 5411 NR Zeeland; respectievelijk een bestaande woning en een mantelzorgwoning in een deel van de bestaande woning.

Vaststelling nummeraanduiding:

Voor-Oventje 19, 5411 NR Zeeland; ten behoeve van een bestaande woning.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 21 januari 2020.

Vaststelling nummeraanduiding:

Hoefstal 12m, 5374 AL Schaijk; ten behoeve van een mantelzorgwoning in een bijgebouw.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 24 januari 2020.

Intrekking nummeraanduiding:

Heijtmorgen 30t, 5375 AP Reek; ten behoeve van een tijdelijke woonunit.

Dit besluit tot intrekking van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 24 januari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijnen en tegen de huisnummerbesluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Van rechtswege verleende vergunning:

De Kuipersweg 6, 5411 RC Zeeland; het planologisch realiseren van een zorgverlenende nevenactiviteit bij een biologisch varkensbedrijf (1e fase omgevingsvergunning). De vergunning is op 24 januari 2020 verzonden.

Inwerkingtreding besluit:

De werking van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ongebruikt is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist (artikel 6.1, lid 4 Wabo).

Vergunninghouder kan, indien een bezwaarschrift is ingediend, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluit tot verlening van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

  • Rijksweg 14, 5374 RB Schaijk; het bouwen van een woning (dossiernummer HZ-2019-0098)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 3 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.