Gemeenteblad van Heerhugowaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardGemeenteblad 2020, 253525Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020

Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op grond van artikel 4.2 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020.

 

Overwegende:

 • -

  Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

 • -

  Dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 26 juni 2020, nr. 1712697-207530-PG, 10 juli 2020, nr. 1720717-208077-PG, 7 augustus 2020 nr. 1730398-208872-PG, 20 augustus 2020 nr. 1735182-209238-PG, 1 september 2020, nr. 1739903-209722-PG, 11 september 2020, nr. 1742228-209922-PG en 29 september 2020, nr. 1751808-210914-PDC19 aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;

 • -

  Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020 deze maatregelen heeft opgelegd;

 • -

  Dat er belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020;

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 4.2, aanhef, onder b en c, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020;

BESLUIT:

VAST TE STELLEN HET AANWIJZINGSBESLUIT “BESLUIT TOT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD 29 SEPTEMBER 2020”

Artikel 1 Toezicht

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020 bepaalde en bevoegd tot het geven van aanwijzingen ter handhaving daarvan zijn belast:

  • a.

   de op grond van de “Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar” voor domein I tot en met VI aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren;

  • b.

   de toezichthouders openbare ruimte in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

  • c.

   de toezichthouders belast met het toezicht op naleving van de Algemene plaatselijke verordening in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

  • d.

   de medewerkers in dienst van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De voorzitter kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 2 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als het “Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de publiekswebsite van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl en treedt na bekendmaking hiervan met ingang van 29 september 2020 in werking.

Artikel 4 Intrekking voorgaand Aanwijzingsbesluit

Het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 21 augustus 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Overgangsrecht

Besluiten genomen op basis van het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 21 augustus 2020 worden geacht te berusten op dit aanwijzingsbesluit.

Hoorn, 29 september 2020

De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Jan Nieuwenburg