Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 238733Beschikkingen | aanvraag[Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ voor het pand aan de Nancy Zeelenbergsingel 825, 3065 JJ RotterdamKennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ voor het pand aan de Nancy Zeelenbergsingel 825, 3065 JJ Rotterdam]

[Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning is ingediend voor de activiteit ‘brandveilig gebruik’ om het bouwwerk aan Nancy Zeelenbergsingel 825 3065 JJ Rotterdam, te gebruiken als kinderdagverblijf.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt in verband hiermee ter inzage van 18 september 2020 tot en met 27 november 2020 bij:

Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 4897409).

Het ontwerpbesluit is tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.20.03.00376.

Na telefonische afspraak (010 – 489 7409) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.