Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 238577Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Cuijk, Valuwe, Mgr. Zwijssenstraat’, INCLUSIEF ONTWERPBEELDKWALITEITSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

 

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Cuijk, Valuwe, Mgr. Zwijssenstraat’ inclusief het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage wordt gelegd.

 

Ook wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder, een ontwerpbesluit voor het vaststellen van een hogere waarde voor het appartementengebouw, bestaande uit 14 appartementen en 5 grondgebonden woningen, ter inzage wordt gelegd. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarden geluid op de gevels van de nieuwe woningen zoals deze zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh) voor het spoorweglawaai, ten gevolge van de spoorlijn Cuijk – Nijmegen.

 

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Cuijk, Valuwe, Mgr. Zwijssenstraat’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt derhalve geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd.

 

Het plangebied ligt in de Cuijkse wijk de Valuwe en wordt globaal omsloten door de Mgr. Zwijssenstraat (noord), de Professor van de Brinkstraat (oost), de Karel Doormanstraat (zuid) en de Spoorlijn Maaslijn (west) (5431 WR). Het plan maakt het bouwen mogelijk van een appartementengebouw van 14 appartementen en 10 grondgebonden woningen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 23 september 2020 tot en met dinsdag 3 november 2020. Een uitgeprint exemplaar van de stukken kan (op afspraak en met inachtneming van de COVID-19/Corona-richtlijnen van het RIVM) worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.BPCuMgrZwijssenstr-ON01.

 

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad en op het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder bij het college van burgemeester en wethouders, beide postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Brugman, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

 

Cuijk, 22 september 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk