Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 222034Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 25 augustus 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 25 augustus 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Zandstraat 16a Bottelroos

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Zandstraat 16a’, dat voorziet in de beëindiging van de agrarische bedrijfsbestemming en de uitbreiding van het recreatiebedrijf aan de Zandstraat 16a en de verruiming van een recreatiewoning aan de Zandstraat 3a, voor gewijzigde vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Oliviersweg 9

Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aangevraagde omgevingsvergunning aan Limbogt B.V. Oliviersweg 9, voor het realiseren van een verblijfsaccommodatie voor huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Beschikbaar stellen laatste deel krediet Den Donk

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het laatste deel van het investeringskrediet voor de inrichting van de openbare ruimte van sportpark Den Donk beschikbaar te stellen. Het gaat om € 650.000,- van het totale investeringskrediet van € 2,45 miljoen. Dit geld is nodig om fase 2 van het project uit te voeren. Daarbij gaat het onder andere om de aanleg van een tweede parkeerplaats, een vrijliggend fietspad en groen.

 

Toekomst veehouderij Oisterwijk

Het college heeft besloten het raadsvoorstel ‘Toekomst veehouderij’ ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD HartvoorBrabant

Het college heeft besloten de gemeenteraad om toestemming te vragen om een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de GGD HartvoorBrabant vast te stellen.

 

Bestemmingsplan Rosepdreef 2

Het college heeft ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met de vaststelling van bestemmingsplan “Rosepdreef 2” en daarvoor geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Moergestelseweg 48

Het college heeft ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan “Moergestelseweg 48” vast te stellen en daarvoor geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Archiefinspectierapport 2020

Het college heeft besloten het archiefinspectierapport 2018 voor kennisgeving aan te nemen met inachtneming van de bevindingen en de raad te informeren over de bevindingen en verbeterpunten.

 

Integraal afwegingskader woningbouwprojecten

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het integraal afwegingskader woningbouwprojecten vast te stellen en hiermee te gaan werken in de vorm van een tweejarige pilot.

 

Marktverordening

Het college heeft ingestemd met de marktverordening gemeente Oisterwijk 2020 en besloten de raad te vragen de marktverordening gemeente Oisterwijk 2018 in te trekken en de marktverordening gemeente Oisterwijk 2020 vast te stellen.

 

Concept herontwikkeling De Leye

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met het concept 'Beekdal Park' voor de herontwikkeling van de locatie De Leye en directe omgeving.

 

Ontwerpbesluit uitsluitend recht inzameling huishoudelijk afval door Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch

Het college heeft het ontwerpbesluit uitsluitend recht inzameling huishoudelijk afval aan de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch vastgesteld en ter inzage gelegd. Verder heeft het college ingestemd om het raadsvoorstel uittreden uit de gemeenschappelijke regeling inzameling huishoudelijk afval met de gemeente 's-Hertogenbosch aan de raad voor te leggen ter vaststelling.

 

RIB tussentijdse verantwoording COVID-19 crisis

Het college heeft besloten om de raadsinformatiebrief over de verantwoording van de Veiligheidsregio over de aanpak van de COVID-19 crisis te verzenden naar de raads- en commissieleden van de gemeente Oisterwijk.

 

BERAP 2020

Het college heeft ingestemd met de bestuursrapportage 2020 en legt deze op 1 oktober voor aan de gemeenteraad. Het resultaat over 2020 valt naar verwachting € 849.711 hoger uit dan in de begroting was aangenomen. Het college stelt de raad voor om de begroting hierop aan te passen.

 

Afwijking Visie Bebouwingsconcentratie Buitengebied i.k.v. Saneringsregeling varkenshouderij

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan een passende herbestemming en transformatie van de agrarische bedrijven die deelnemen aan de Saneringsregeling varkenshouderij en hiervoor, indien wenselijk, af te wijken van de Visie Bebouwingsconcentratie Buitengebied om de planologische mogelijkheden te vergroten.

 

Verklaring van geen bedenkingen veehouderij Spreeuwenburgerweg 60, Oisterwij k

Het college van B&W heeft op 25 augustus 2020 besloten in te stemmen met de beantwoording in de nota zienswijzen en stelt de raad nu voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de afname van het aantal dieren en de bouw van een werktuigenloods op het agrarisch bedrijf aan de Spreeuwenburgerweg 60 te Oisterwijk.

 

Bestemmingsplan Moergestels Midden

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Moergestels Midden voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Bestemmingsplan Reedijk 9

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Reedijk 9’, dat voorziet in de beëindiging van de agrarische bedrijfsbestemming, het saneren van een deel van de bebouwing en het ontwikkelen van de statische opslag van caravans aan de Reedijk 9, voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Wijzigen plafond subsidieregeling voor het kalenderjaar 2020

Het college heeft besloten om voor het kalenderjaar 2020 de subsidieregeling armoedebeleid te wijzigen. Wijziging is noodzakelijk in verband met het opnemen van een bestaande bijdrage aan Charitas in een subsidieregeling.

 

Beantwoording art.34 vragen VVD

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van fractie VVD inzake financiële ondersteuning stichting COM als gevolg van corona.

 

Compensatie zorgaanbieders Wmo i.v.m. Corona

Het college heeft besloten direct uitvoering te geven aan de compensatie van zorgaanbieders, voor de Coronaperiode van maart t/m juni 2020 volgens de landelijke richtlijn aangevuld met de verrekening van winst, voor Wmo Begeleiding.