Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2020, 213809Plannen | ruimtelijkBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Huizerstraatweg 113b, Naarden’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van vrijdag 21 augustus 2020 t/m donderdag 1 oktober 2020, voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Huizerstraatweg 113b, Naarden’ met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPNHuizerstrwg113b-ON01

Omschrijving

Op het perceel aan de Huizerstraatweg 113b in Naarden bevindt zich een voormalig tuincentrum. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming 'Tuincentrum', terwijl de bedrijfsvoering al geruime tijd is gestaakt. Op grond van deze bestemming zijn geen woningen toegestaan

Initiatiefnemer is voornemens op deze locatie 30 woningen te realiseren. Om dit initiatief mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden herzien. Door middel van voorliggend bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Buitengebied - Huizerstraatweg 113 b, Naarden" wordt de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt..

Ter inzage ligging

Het ontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 augustus 2020, voor een periode van zes weken, tot 1 oktober 2020 voor een ieder ter inzage en kan worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. In verband met corona gelden aangepaste openingstijden van het gemeentehuis. Voor de actuele openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

Kunt of wilt u niet naar het gemeentehuis komen, neemt u dan contact op, dan zoeken we een passende oplossing

De genoemde stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente Gooise Meren: bestuur.gooisemeren.nl/bestemmingsplannen.

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit bestemmingsplan plan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 6000, 1400 HA Bussum) , onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Buitengebied - Huizerstraatweg 113 b, Naarden".

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u uitsluitend een telefonische afspraak maken met de heer V. van Braam van Vloten via telefoonnummer 035-20 70 000.

 

Bussum, 20 augustus 2020

Burgemeester en wethouders