Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 203451Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van gebieden als verboden gebieden zonder niet medisch mondkapje in de zin van artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 4 augustus 2020 (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden zonder mondkapje 5 augustus 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland,

 

gelet op artikel 2.5a, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 4 augustus 2020,

 

overwegende dat:

 • -

  in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot groep A van de infectieziekten gaande is en de WHO deze uitbraak heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid de voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • -

  de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan met het doel om meer besmettingen en verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dit in de regio Amsterdam-Amstelland in het bijzonder van belang is gezien de relatief hoge besmettingsgraad in de regio;

 • -

  de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ingevolge artikel 2.5a van de Noodverordening gebieden of locaties kan aanwijzen waar het verplicht is een niet medisch mondkapje te dragen en dit in overstemming is met de brief van de minister van 30 juli 2020;

 • -

  het wenselijk is gebieden aan te wijzen waar het verplicht is een niet medisch mondkapje te dragen;

 • -

  deze aanwijzing gebaseerd is op de toegenomen drukte - waaronder drukte door toeristenstromen, dagjesmensen en jongeren - de inschatting dat het houden van 1,5 meter afstand onder druk staat en de inschatting dat door het dragen van niet medische mondkapjes op die locaties mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. Het bovendien gaat om locaties waar placering en verificatie van de gezondheid niet mogelijk is;

 • -

  het dragen van niet medische mondkapjes kan bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over COVID-19. Het noodzakelijk is om alles wat naleving van de regels en het tegengaan van risico’s op verdere verspreiding van het coronavirus kan bevorderen en mogelijke verdergaande maatregelen kan voorkomen, wordt beproefd;

 • -

  dit experiment tot 31 augustus 2020 zal plaatsvinden en de aanwijzing van gebieden en locaties naar tijd en plaats beperkt is en bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

 

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Aanwijzingsbesluit verboden gebieden zonder mondkapje 5 augustus 2020

Artikel 1 Aanwijzing gebieden

 • 1.

  De gebieden zoals hieronder beschreven en gemarkeerd op de plattegronden in de bijlage worden aangewezen als gebieden waar het op grond van artikel 2.5a, eerste lid, van de Noodverordening voor personen van 13 jaar en ouder verboden is zich te bevinden zonder het dragen van een niet medisch mondkapje:

  • -

   De Nieuwendijk zoals gemarkeerd op plattegrond A;

  • -

   De Kalverstraat zoals gemarkeerd op plattegrond B;

  • -

   Het Wallengebied: Barndesteeg, Bethaniëndwarsstraat, Bethaniënstraat, Bloedstraat, Boerensteeg, Boomsteeg, Gordijnensteeg, Koestraat, Korte Niezel, Korte Stormsteeg, Kreupelsteeg, Molensteeg, Monnikendwarsstraat, Monnikenstraat, Oude Doelenstraat, Oudekennissteeg, Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Voorburgwal, Stoofsteeg, Stormsteeg, Zeedijk, Dollebegijnensteeg, Enge Kerksteeg, Lange Niezel, Leidekkerssteeg, Oudebrugsteeg tussen Beursstraat en de Warmoestraat, Oudekerksplein, Oudezijds Voorburgwal tussen de Nieuwe Brugsteeg en de Damstraat/Oude Doelenstraat, Papenbrugsteeg, Paternostersteeg, Pijlsteeg, Sint Annendwarsstraat, Sint Annenstraat, Sint Jansstraat, Trompetterssteeg, Warmoesstraat, Wijde Kerksteeg, Guldehandsteeg, Heintje Hoekssteeg, Korte Niezel, Korte Stormsteeg, Lange Niezel, Nieuwebrugsteeg, Oudezijds Achterburgwal tussen de Vredenburgersteeg en de Oude Doelenstraat, Oudezijds Armsteeg/Oude Hoogstraat, Oudezijds Kolk, Oudezijds Voorburgwal tussen de Nieuwe Brugsteeg en de Damstraat/Oude Doelenstraat, Prins Hendrikkade, Sint Olofspoort, Sint Olofssteeg, Spooksteeg, Stormsteeg, Vredenburgersteeg, Warmoesstraat, Waterpoortsteeg, Wijngaardsstraatje, Zeedijk, zoals gemarkeerd op plattegrond C;

  • -

   Plein ’40 – ’45 zoals gemarkeerd op plattegrond D van dinsdag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 17:30 uur;

  • -

   De Albert Cuypstraat zoals gemarkeerd op plattegrond E van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur;

 • 2.

  De plicht tot het dragen van een niet medisch mondkapje geldt voor de gehele winkelruimte van winkels met ten minste een in- of uitgang in de onder lid 1 genoemde gebieden, met uitzondering van de winkels op Plein ’40-’45.

 • 3.

  De plicht tot het dragen van een niet medisch mondkapje geldt in de onder lid 1 genoemde gebieden niet op het water.

Artikel 2 Uitzondering

Van de aanwijzing zijn uitgezonderd de inrichtingen die verplicht zijn te placeren overeenkomstig artikel 2.1 van de Noodverordening alsmede bibliotheken, musea, zorginstellingen en gebedshuizen.

Artikel 3 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op www.amsterdam.nl/coronavirus. Dit besluit wordt tevens in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Artikel 4 Werking

Dit besluit treedt in werking met ingang van woensdag 5 augustus 09:00 uur en vervalt op maandag 31 augustus 2020.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verboden gebieden zonder mondkapje 5 augustus 2020.

Aldus vastgesteld op 4 augustus 2020.

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland,

Femke Halsema

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een afschrift van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet u sturen naar: de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam.

BIJLAGE

A ‘De Nieuwendijk’

 

B ‘De Kalverstraat’

 

C ‘Het Wallengebied’

 

D ‘De Albert Cuypstraat’

 

E ‘Plein ’40 – ’45’