Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Henriëtte Bosmansstraat 39 1077XG Amsterdam

Verleend

Henriëtte Bosmansstraat 39, 1077 XG: voor het kappen van een boom (Juniperus) staande in de tuin, verzonden op 29-07-2020. Er geldt een herplantplicht. Dossiernummer Z2020-Z001736/OLO-nummer 5182303.

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een e-mail naar stadsloket.zuid.vergunningen.dvl@amsterdam.nl en vermeld straatnaam, huisnummer en dossiernummer in uw verzoek.

Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking daarvan bezwaar maken. De bekendmaking is de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

- waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Naar boven