Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 197205Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam betreffende Terrassenplan Knowledge Mile Park

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum van Amsterdam,

 

Gelet op:

 • -

  artikel en 3.17 en 3.18 van de A.P.V. en het terrassenbeleid 2011 van stadsdeel Centrum;

  Mede gelet op de Verordening op het Lokaal bestuur en het daarbij behorende Bevoegdhedenregister onder Y 19,

 

 • -

  overwegende dat het wenselijk is vergroening en verduurzaming van terrassen in het gebied van het Knowledge Mile Park mogelijk te maken en stadsdelen Oost en Centrum in overleg met elkaar en in afstemming met betrokken horeca ondernemers een gezamenlijk Terrassenplan hebben ontwikkeld,

 

 • -

  overwegende dat het daartoe noodzakelijk is dat beide stadsdelen hun respectievelijke terrassenbeleid op een aantal punten aanpassen en dat de aanpassingen meer in het bijzonder zien op omvang, vorm, afbakening en meubilair van het terras,

 

 • -

  overwegende dat dit besluit 6 weken ter inzage is gelegd en reacties zijn verwerkt in een nota van beantwoording dat is toegevoegd als bijlage van het terrassenplan. En het terrassenplan hierop is aangepast en verduidelijkt.

 

besluit het volgende vast te stellen:

 

Terrassenplan Knowledge Mile Park

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 8 mei 2020.

De voorzitter

Mascha ten Bruggencate

Bijlage: Terrassenplan Knowledge Mile Park inclusief Nota van Beantwoording.

Besluit afwijking van Terrassenbeleid 2011 in verband met terrassen op Knowledge Mile Park

April 2020

 

Toelichting

Het dagelijks bestuur streeft ernaar om in overleg met bewoners en ondernemers gebiedsgericht beleid te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met het woon- en leefklimaat. Gebiedsgericht beleid kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Daarbij kan gedacht worden aan een hele buurt of aan specifieke ruimtelijke kenmerken.

 

Terrassenbeleid 2011

In het terrassenbeleid 2011 is de mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de reguliere regels voor terrassen. In individuele gevallen kan dit als er sprake is van maatwerk. Wanneer meerdere terrassen in een straat of op een plein met elkaar in samenhang zijn, kan een terrassenplan worden opgesteld. Een terrassenplan voor een straat geeft de mogelijkheid om gedetailleerd en gebiedsgericht voorwaarden voor de openingstijden, locaties en afmetingen van terrassen te stellen.

 

De belangrijkste reden om voor het Knowledge Mile Park gebied (Valkenburgerstraat, Weesperstraat en Wibautstraat) een apart terrassenplan op te stellen is vergroening en verduurzaming van deze straten in het kader van het project Knowledge Mile Park. Het uitgangspunt is dat voor zowel stadsdeel Centrum als Stadsdeel Oost hetzelfde terrassenplan Knowledge Mile Park van kracht is.

 

Knowledge Mile Park is het initiatief om een groene stadsstraat te maken, van de IJtunnel tot en met het Amstelplein. Dit wordt gedaan vanuit de Knowledge Mile-community. Een gedreven groep bewoners, ondernemers, organisaties, en mensen van kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam. De belangrijkste doelstelling van Knowledge Mile Park is het realiseren van een grootschalig groene duurzame transitie, een groene stadsstraat, waarbij door middel van participeren en innoveren & leren het vergroenen en verduurzamen van openbare ruimte, daken en gevels, geveltuinen en terrassen plaatsvindt. Groen kan van groot belang zijn voor het welbevinden van mens, plant en dier in de stad en heeft hierbij de functie om:

 • gebruik te verbeteren, door een plek te creëren waar men graag verblijft en uitnodigt om elkaar te ontmoeten;

 • stadsklimaat te verbeteren, door duurzame oplossingen in te zetten;

 • biodiversiteit vergroten, zodat bijvoorbeeld bijen overleven in de stad.

De waarde van groen centraal stellen in het ontwerp van de stad, betekent ook dat groen zich niet langer beperkt tot een park. Daken, gevels, geveltuinen, bomen, groenstroken, terrassen, en plekken langs de straat dragen allemaal bij om de gebruiks-, toekomst- en belevingswaarde te verbeteren. Denk aan een koel kantoor in de zomer door een groen dak, geveltuinen die ook aantrekkelijk zijn voor dieren, of groene terrassen die uitnodigen om naar buiten te gaan.

 

Om vergroening en verduurzaming van terrassen mogelijk te maken is een aanpassing van het vigerende Terrassenbeleid 2011 nodig door middel van een terrassenplan. Momenteel zijn alleen tafels, stoelen, parasols en terrasschotten tot een hoogte van 1,50 meter op het terras toegestaan. Tevens kan een terrassenplan voor Knowledge Mile Park zorgen voor eenheid en herkenbaarheid op de vijf kilometer lange route en kan het de levendigheid van het gebied ten goede komen.

 

Huidige horecagelegenheden

 

Stadsdeel Centrum

Op dit moment zijn in het Knowledge Mile Park gebied in stadsdeel Centrum 11 zelfstandige horecagelegenheden gevestigd met terras aan de voorgevel:

 • Valkenburgerstraat 6 (Koffiehuis De Valk)

 • Valkenburgerstraat 8 (Ranked eSports)

 • Valkenburgerstraat 68 (Ibis Amsterdam City Stopera)

 • Valkenburgerstraat 124 ( The Fix by Maiden)

 • Valkenburgerstraat 223 D (Olijfje)

 • Weesperstraat 101 A (Eerlijk)

 • Weesperstraat 282 (Silver Grill)

 • Nieuwe Kerkstraat 84 (Water&Brood)

 • Weesperplein 4 (Capital C) (er loopt een afzonderlijk vergunningstraject voor dit terras)

 • Weesperplein 13 (Cantarell)

 • Weesperplein 19-21 (Cafe Noir Amsterdam)

Stadsdeel Oost

Op dit moment zijn in het Knowledge Mile Park gebied in stadsdeel Oost 15 zelfstandige horecagelegenheden gevestigd met terras aan de voorgevel:

 • Wibauthof 1 (Café Fest)

 • Wibautstraat 7 (Coffee Company)

 • Wibautstraat 48 (Snackbar 2002)

 • Wibautstraat 56 (The Breakfast Club)

 • Wibautstraat 85 (Lokaal)

 • Wibautstraat 95 (Restaurant STEK)

 • Wibautstraat 105 H (Alba Amsterdam)

 • Wibautstraat 107 H (Bar Bouche)

 • Wibautstraat 109 H (IJscuypje)

 • Wibautstraat 125 (Restaurant C)

 • Wibautstraat 131 A (The Commons)

 • Wibautstraat 150 (Werkplaats Cafe)

 • Wibautstraat 150 (Canvas op de 7e)

 • Wibautstraat 196 (Benji’s)

 • Wibautstraat 206 (Drovers Dog)

 • Amstelplein 4 (Bar Blooker)

Om vergroening en verduurzaming van een terras te realiseren zijn uitzonderingen gewenst op het terrassenbeleid.

 

Uitzonderingen van het Terrassenplan Knowledge Mile Park t.o.v. vigerende Terrassenbeleid 2011

Het gebied Knowledge Mile Park typeert zich door haar brede stoepen. Dit biedt extra mogelijkheden voor vergroening. In dit terrassenplan is ervoor gekozen om het terras maximaal 3 meter gemeten van de gevel af te plaatsen om het aanleggen van een geveltuin mogelijk te maken. Daarnaast wordt het mogelijk om groenobjecten, zoals bloem- en/of plantenbakken toe te voegen in de bestaande terrasafmetingen en maximaal 1 meter buiten de terrasafmeting van de horecaondernemers. Met de mogelijkheid om zowel binnen als buiten de bestaande terrasafmetingen groen toe te voegen wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte en kan meer groenmassa worden gecreëerd dat bijdraagt aan het verbeteren van het stadklimaat, biodiversiteit en gebruik. De groenobjecten zijn niet onderhevig aan de opruimplicht in het winterseizoen, mits deze geen obstakel vormen op het trottoir anders moeten de groenobjecten aan de gevel worden geplaatst. De uitzonderingen zijn in onderstaande afbeelding visueel weergegeven.

 

Samengevat gelden de volgende uitzonderingen voor terrassen binnen Knowledge Mile Park:

 • Terrassen maximaal 3 meter van de gevel te plaatsen zodat ruimte komt voor een geveltuin;

 • Toevoegen van groenobjecten zoals bloem/plantenbakken binnen en maximaal 1 meter buiten de bestaande terrasafmeting;

 • Groenobjecten niet onderhevig zijn aan de opruimplicht in het winterseizoen, mits deze geen obstakel vormen op het trottoir anders moeten de groenobjecten aan de gevel worden geplaatst.

De uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer er aan de voorwaarden voldaan kan worden, daarnaast blijven de regels van het huidige terrassenbeleid gelden. De volgende voorwaarden gelden bij de vergunningverlening voor terrassen binnen Knowledge Mile Park:

 • Een minimale doorloopruimte van 2 meter, waar mogelijk 3 meter, wordt gewaarborgd;

 • De doorgaande looproute wordt niet belemmerd, met name voor mensen met een visuele beperking. Daar waar nodig worden geleidenlijnen aangepast;

 • Er is vrij zicht op het terras;

 • Vluchtwegen worden vrijhouden.

Gevolgen

Met dit nieuwe terrassenplan ontstaat een meer herkenbaar, groener beeld aan de straten van Knowledge Mile Park. De betrokken horecaondernemers investeren in vergroening en verduurzaming van hun terras en leveren daarmee een bijdrage aan de verbetering gebruik, stadsklimaat en biodiversiteit en uiteindelijk van de werk- en leefomgeving.

 

Wanneer het terrassenplan is vastgesteld, worden de terras-exploitatievergunningen gehandhaafd volgens het terrassenplan Knowledge Mile Park. De horecaondernemers die hun terras naar voren willen opschuiven om een geveltuin mogelijk te maken moeten hiervoor een aanvraag voor wijziging van hun huidige vergunning indienen bij het stadsdeel. Het stadsdeel stuurt een nieuwe vergunning met nieuwe terrastekening en informatie in de voorbrief bijgevoegd. Voor het toevoegen van groenobjecten binnen en buiten de terrasafmetingen is geen nieuwe tekening nodig. Dit wordt ondervangen in het terrassenplan Knowledge Mile Park.

 

De horecaondernemers betalen voor elke vierkante meter van het terras een vergoeding voor het gebruik van de openbare ruimte, de precariobelasting. Alles wat binnen de bestaande terrasafmeting staat, is onderhevig aan precariobelasting. Daaronder vallen in dit terrassenplan tafels, stoelen, parasols, terrasschotten en groenobjecten. De groenobjecten buiten de bestaande terrasafmeting zijn niet onderhevig aan precariobelasting. Wanneer reclame op de groenobjecten wordt geplaatst, wordt reclame belasting gerekend.

 

NB. De wet- en regelgeving voor precariobelasting en ander beleid is onderhevig aan veranderingen. Eventueel toekomstige veranderingen in beleid ten aanzien van precariobelasting of anderszins kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de afwijkingen in dit terrassenplan.

 

Overwegende:

 • Dat door het toevoegen van groen wordt bijgedragen aan een beter stadsklimaat, leef- en werkomgeving;

 • Dat dit terrassenplan in toekomst, als daarvoor aanleiding is, kan worden aangepast.

Besluit

In te stemmen met het Terrassenplan Knowledge Mile Park, vast te stellen door de stadsdeelvoorzitter, zodat in afwijking van het Terrassenbeleid 2011 in het Knowledge Mile Park gebied vergroening en verduurzaming van terrassen mogelijk wordt. Voor het Oost gedeelte van het Knowledge Mile Park gebied vindt de besluitvorming bij stadsdeel Oost plaats.

 

Nota van Beantwoording

 

Terrassenplan Knowledge Mile Park

 

22 april 2o2o

 

1 Inleiding

 

Procedurele aspecten

Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de inspraakverordening van stadsdeel Centrum en Oost heeft het Concept-Terrassenplan Knowledge Mile Park ter inzage gelegen van 9 december 2019 tot en met 3 februari 2020 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Het Concept-Terrassenplan Knowledge Mile Park stelt vergroening van terrassen voor door het terras maximaal 3 meter gemeten van de gevel af kunnen plaatsen om het aanleggen van een geveltuin mogelijk te maken. Daarnaast wordt het mogelijk om groenobjecten, zoals bloem- en/of plantenbakken toe te voegen in de bestaande terrasafmetingen en maximaal 1 meter buiten de terrasafmeting van de horecaondernemers. De groenobjecten zijn niet onderhevig aan de opruimplicht in het winterseizoen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn er 8 schriftelijke reacties ingediend.

 

Inhoudelijke behandeling

Gelet op de omvang van de ingediende zienswijzen zijn de ingekomen zienswijzen per onderwerp geclusterd/samengevoegd en van een reactie voorzien. De onderwerpen zijn:

 • 1.

  Plan Knowledge Mile Park

 • 2.

  Verduidelijken terrassenplan

 • 3.

  Doorloopruimte

 • 4.

  Handhaving

 • 5.

  Verkeer

 • 6.

  Luchtkwaliteit

 • 7.

  Overig

 

2 Inspraakreacties

 

2.1 Plan Knowledge Mile Park

 

In deze paragraaf worden de inspraakreacties die te maken hebben met plannen voor Knowledge Mile Park behandeld. Aangezien veel inspraakreacties dezelfde tendens hebben wordt er één samenvattende reactie gegeven. Een aantal inspraakreacties gaan specifiek in op een bepaald gebied, deze worden apart behandeld. Deze zijn ook voorzien van één samenvattende reactie. Aan het einde van de paragraaf wordt in een korte conclusie aangegeven wat de wijzigingen zijn voor het terrassenplan Knowledge Mile Park.

 

Zienswijzen met betrekking tot vraag naar plan

“De belangrijkste reden volgens het stadsdeelbestuur om voor de Valkenburgerstraat, Weesperstraat en Wibautstraat een apart terrassenplan op te stellen is vanwege de vergroening en verduurzaming van deze straten in het kader van het project Knowledge Mile Park. Echter dat plan bestaat nog niet eens. Om nu eerst te focussen op terrassen van ondernemers is een omgedraaide aanpak.”

 

“Eerst een concreet plan voor vergroening en herinrichting van de Valkenburgerstraat en Weesperstraat, en dan een go met budget op de uitvoering.”

 

“Het terrassenplan bedient hooguit de horeca en is beschamend als het feitelijke doel van Knowledge Mile Park vergroening is van een heel groot gebied. Immers de belangrijkste doelstelling van Knowledge Mile Park is het realiseren van een grootschalig groene duurzame transitie, een groene stadsstraat. Begin dan daarmee en niet eerst met een aanpak van hooguit 5 terrassen in de Valkenburgerstraat resp. de Weesperstraat.”

 

“Ik mis node een integraal plan voor vergroening. Kunt u mij aangeven wanneer u een integraal inrichtingsplan voor de openbare ruimte heeft of in ieder geval een kader op basis waarvan eenieder kan zien dat u nadenkt over de samenhang van allerlei functies in de openbare ruimte van deze belangrijke verkeersroute.”

 

“De naam Knowledge Mile Park blijkt echter een eufemisme voor wat in de praktijk geen vergroening maar verterrassing is.”

 

“De gemeente noemt de geveltuinen een compensatie voor het groenverlies in de Weesperstraat maar dat is met maximaal 40m² moeilijk vol te houden.”

 

Reactie

Het terrassenplan, het vergroenen van terrassen, is een onderdeel van het project Knowledge Mile Park waarvoor per jaar een plan van aanpak wordt opgesteld. In het concept Plan van aanpak 2020 Knowledge Mile Park kunt u lezen hoe het terrassenplan onderdeel is van een integraal plan en kunt u tevens lezen welke plannen er voor de rest van het gebied zijn. Het gaat om vergroening en verduurzaming van daken, gevels, geveltuinen, terrassen en openbare ruimte. Het concept Plan van aanpak 2020 wordt met deze Nota van Beantwoording meegestuurd.

 

Zienswijzen met betrekking tot Valkenburgerstraat

“Al jaren wordt bewoners beloofd dat de Valkenburgerstraat "vergroend" wordt. Inmiddels hebben bewoners daar het gevoel dat het nimmer meer gaat gebeuren. Plannen blijven plannen, zonder feitelijke uitvoering. En de plannen veranderen steeds.”

 

“Eerst zou de IJ-tunnelmond vergroend worden, maar dat vergde toch meer onderzoek en leverde uiteindelijke bezwaren op van tunnelbeheer dat het zou kunnen instorten.”

 

“Er werd een aanvang gemaakt met vergroening van de Foeliestraat (een paar boompjes geplant), maar ook daar bleef het mes ergens in steken. Echt afmaken is er bij plannen voor de Valkenburgerstraat niet bij.”

 

Reactie

De Valkenburgerstraat is qua inrichting een complexe straat vanwege de bomenlaan en ventweg in combinatie met het verkeer. Momenteel is de gemeente, binnen project Knowledge Mile Park, bezig met het participatieproces. In september 2019 is de eerste buurtbijeenkomst geweest, waar wensen en ideeën zijn verzameld. In april komt de volgende bijeenkomst. Tevens is er afstemming met de denktank Valkenburgerstraat (een groep van 8 bewoners). Het streven is om in kwartaal 1 een schetsontwerp en in kwartaal 3 een voorlopig ontwerp te maken. In 2020 worden geveltuinen XL, bomen en groenstroken gerealiseerd. Voor meer informatie zie het bijgevoegd concept Plan van aanpak 2020 Knowledge Mile Park

 

Er is onderzoek geweest naar het vergroenen van de IJtunnelmond, hieruit komt naar voren dat er geen grondgebonden groen mogelijk is, vanwege de kabels en leidingen in de ondergrond. Ook is vanwege het gebruik van de IJtunnel (verkeer) onderhoud van het groen complex. De alternatieven zijn in kaart gebracht. De opgehaalde informatie tot nu toe wordt met bewoners tijdens de volgende buurtbijeenkomst Valkenburgerstraat besproken.

 

De Foeliestraat valt niet in het werkgebied van Knowledge Mile Park. Er loopt een ander proces hiervoor, namelijk de herinrichting Foeliestraat. Er komt een buurtconsultatie, waarschijnlijk in april of mei 2020. De buurt wordt hier over geïnformeerd door middel van bewonersbrieven.

 

Zienswijzen met betrekking tot Weesperplein

“Weesperplein 4 (Capital C) er loopt een afzonderlijk vergunningstraject voor dit terras. Maar er is nog geen aanvraag ter inzage gelegd. Wij pleiten er juist voor om integraal te bepalen wat de gemeente wil met de Knowledge Mile als het gaat om vergroening, fietsen, parkeren, laden en lossen, wandelen en fietsen. Door het terras van Capital C zo apart te behandelen gaat de integraliteit verloren.”

 

“ Het zou dus ontzettend waardevol en fijn zijn als het groen dat er nu al is op het Weesperplein, wordt doorgetrokken naar de twee rechthoekige vlakken recht voor de GGD (zie foto). Als ik het concept terrassenplan goed begrijp, is dit niet iets wat de aan het Weesperplein gelegen horecaondernemers gaan oppakken. De terrassen van Cafe Noir en Cantarell zijn namelijk niet op dit stuk van het plein gelegen. Het zou dus een initiatief van de gemeente moeten zijn. De kosten en inspanningen zijn m.i. alleszins beperkt, terwijl de positieve verandering groot en blijvend zal zijn.”

 

“Een alternatief voor de huidige plannen zou voor wat Weesperstraat en -plein betreft het aanleggen van groenvoorzieningen zijn zoals bij de westelijke toegang van de metro is gebeurd in plaats van aan de horeca over te laten hoe groen de Weesperstraat zal worden. De Weesperbuurt zit niet op terrassen te wachten maar op groen zonder de rekening gepresenteerd te krijgen van de horeca in de vorm van bijna versperde trottoirs waar voetgangers gedoogd en gemarginaliseerd worden.”

 

Reactie

De aanvraag terras met kunstwerk ter hoogte van Weesperplein 4 valt niet onder het terrassenplan Knowledge Mile Park. Via www.amsterdam.nl/bekendmakingen kunt u het proces voor de omgevingsvergunning terras Capital C volgen. Wanneer het ontwerp van Capital C positief wordt vergund zal deze verder worden ingebed in het groenplannen voor het Weesperplein.

 

Bedankt voor uw suggestie en ideeën. Voor het Weesperplein wordt aan de kant van Capital C en aan de kant van de GGD een groenplan gemaakt vanuit Knowledge Mile Park. Zie het Plan van aanpak 2020 Knowledge Mile Park. In kwartaal 2 of 3 van 2020 wordt de eerste buurtbijeenkomst georganiseerd voor Weesperplein. U wordt daarvoor uitgenodigd.

 

Conclusie paragraaf 2.1: Geen wijziging van het Terrassenplan Knowledge Mile Park

 

2.2 Verduidelijken terrassenplan

 

In deze paragraaf worden de inspraakreacties die te maken hebben het verduidelijken van het terrassenplan behandeld, per zienswijze. Het zijn voornamelijk vragen over de uitzonderingen ten opzichte van het huidige terrassenbeleid. Ook zijn het opmerkingen over toevoegen van horecazaken die missen. Aan het einde van de paragraaf wordt in een korte conclusie aangegeven wat de wijzigingen zijn voor het terrassenplan Knowledge Mile Park.

 

Zienswijze

“Hoe hoog mag het terras in de nieuwe situatie zijn? In de tekst staat over de huidige situatie: ‘Momenteel zijn alleen tafels, stoelen, parasols en terrasschotten tot een hoogte van 1,80 meter op het terras toegestaan.’ (p.2) Ik lees niets over de toekomstige situatie.

 

Wat is het verschil in aantal meter dat het terras van de gevel mag staan. In de tekst staat over de nieuwe situatie dat het 3m mag zijn. (p.3) Wat is het nu?

 

Toevoegen van groenobjecten binnen en maximaal 1m buiten de bestaande terrasafmeting. (p.3); a. Is dit zoals het in het huidige beleid is of moet ik dit lezen een regeling die geldig is ook in het nieuwe beleid. Lees ik het goed dat het dan wordt terras 3m + nog 1m aan groen evt. ? Kortom wat is ‘bestaande’; situatie nieuw of oud beleid.

 

Waar mogen deze groenobjecten staan? alleen in het verlengde (voor) van het terras of ook aan de zijkant? Als deze 1m buiten de afmeting naar de zijkant worden geplaatst, staan deze mogelijk in de weg of voor een deur van iemand anders…

 

Moet een bedrijf die een terras wil aanleggen een vergunningaanvragen? Ook als ze een terras willen binnen het beleid?”

 

Reactie

Naast de algemene beleidsregels worden in het terrassenplan Knowledge Mile Park aanvullende regels toegevoegd. Er komen geen wijzigingen op de hoogte van terrasschotten, deze blijven maximaal 1,50 m hoog in stadsdeel Centrum en 1,80 m hoog in stadsdeel Oost.

 

Het terras mag maximaal 3 meter van de gevel worden af geplaatst voor het realiseren van een geveltuin. De huidige situatie is dat een terras direct aan de gevel geplaatst moet zijn. De groenobjecten mogen in maximaal 1 meter rondom het terras worden geplaatst, zowel aan de voorkant als aan de zijkant. De doorloopruimte van 2 meter moet bij het realiseren van de geveltuin en het plaatsen van de groenobjecten ten alle tijden gewaarborgd blijven.

 

De terrassen in het Knowledge Mile Park gebied hebben een terrassenvergunning waarop het algemene terrassenbeleid van toepassing is. Wanneer het terrassenplan wordt goedgekeurd gelden de uitzonderingen voor de terrassen in dit gebied. Hiervoor hoeven zij geen extra vergunning aan te vragen. Alleen bij de aanleg van een geveltuin op het terras is een ambtshalve wijziging nodig voor het wijzigen van de tekening van de vergunning.

 

Zienswijze

“Wat wordt de maximale diepte van de geveltuin? Mag deze drie meter zijn, twee, één of net als voor bewoners 0,45 centimeter? Graag een objectieve maat of liever uitgewerkt maatwerk… Er wordt in de tekening gesproken over “catalogus”. Deze is niet te vinden op de gemeentelijke website, alleen regels en voorwaarden voor bewoners.

 

Mogen die objecten ook in de 2 meter minimaal vrije doorloopruimte worden geplaatst? Zo nee, dan moet dat vermeld worden. Het lijkt er op dat dit wordt bedoeld als je naar de tekening kijkt, maar de tekst van voorwaarden is altijd bepalend, dus gaarne verduidelijken in de regels.

 

De volgende voorwaarden gelden bij de tijdelijke vergunningverlening voor terrassen binnen Knowledge Mile Park: Hier moet vermeld worden waarop de uitzondering gemaakt wordt én dat de overige beleidsregels en voorwaarden van het terrassenbeleid gewoon blijven gelden.

 

Er zijn geen normen aangegeven voor de bloem/plantenbakken. Mogen dit ook obligate bakken worden met een 2 meter hoog afscheidingsrooster waar klimop tegenaan groeit vanuit de bak? Ik kan me voorstellen dat een ondernemer graag zo’n exclusieve afscheiding wil om de auto’s aan het zicht te onttrekken. Graag randvoorwaarden en normen voor de plantenbakken om te voorkomen dat er grootse en onwenselijk afscheidingen gaan ontstaan.

 

Ik zie graag een verduidelijking in de tekst wat er met de voorzijde van het terras wordt bedoeld.

 

Het is onduidelijk of de bloem/plantenbakken ín die twee meter mogen staan of dat er ten alle tijden 2 meter doorloopruimte moet zijn. Dit moet duidelijker omschreven worden.

 

Als dit terras drie meter uit de gevel wordt geplaatst om langs de gevel een geveltuin toe te staan is op 1,20 meter na de hele stoepdiepte ingenomen. Er is dus geen twee meter vrije doorloopruimte. Als met de voorzijde van het terras bedoeld wordt langs het fietspad/rijweg dan zie je gelijk dat je als passant moet slalommen omdat in de verte er fietsenrekken staan in de doorloop die je bij het terras hebt gehad. Beter lijkt mij om te bepalen dat tussen geveltuin (welke maximale én minimale maat?) en het terras gegarandeerd twee meter doorloopruimte moet zijn.

 

Reactie

De maximale maat van de geveltuin wordt ten allen tijden bepaald door de doorloopruimte aan de voorkant van het terras en door de kabels en leidingen in de grond. Deze zijn leidend. De catalogus wordt niet genoemd in het plan en wordt uit de tekening verwijderd. Er wordt in het terrassenplan verduidelijkt wat er met de voorzijde van het terras wordt bedoeld. De maximale maat is 3 meter vanaf de gevel, mits de 2 meter doorloopruimte aan de voorzijde van het terras wordt gewaarborgd. Er is geen minimale maat.

 

De uitzonderingen van dit terrassenplan worden gemaakt op het huidige beleid. Er wordt in het terrassenplan verduidelijkt dat de huidige beleidsregels wel blijven gelden.

 

De doorloopruimte van twee meter wordt ten alle tijden gewaarborgd. Dit geldt ook voor de bloem/plantenbakken. Dit wordt verduidelijkt in het terrassenplan.

 

Voor de groenobjecten is het uitgangspunt dat zij niet hoger zijn dan de huidige toegestane hoogte van de terrasschotten. Dit wordt opgenomen in het terrassenplan.

 

Zienswijze

“En waarom deze beperking opgeheven zou moeten worden is al helemaal niet duidelijk. Als elke horecaondernemer straks zijn terras mag bebouwen met bijv., hogere schotten dan 1.80 m wordt de Weesperstraat er niet fraaier op.

 

In het Besluit wordt geen melding gemaakt van het toepassen van de algemene regels van het Terrassenbeleid 2011. Betekent dit dat het Knowledge Mile Park straks een uitzonderingspositie in heel Amsterdam in gaat nemen en een soort Wild West voor de horeca wordt, verpakt in woorden als vergroening en verduurzaming ?

 

Als beloning krijgt de horeca verschillende terrasprivileges zoals geen maximale bouwhoogte van 1.80 m.”

 

Reactie

De beperkingen worden niet opgeheven, de huidige beleidsregels van het terrassenbeleid blijven bestaan en worden nog steeds toegepast. De uitzonderingen in het terrassenplan KMP worden toegevoegd naast de huidige beleidsregels. De terrasschotten mogen dus niet hoger dan 1,80 m in stadsdeel Oost en 1,50 m in stadsdeel Centrum. In het terrassenplan wordt verduidelijkt dat de huidige beleidsregels wel blijven gelden

 

Zienswijzen met betrekking tot toevoegen horecazaken

“Wel zou ‘ik’/mijn bedrijven het gebied waarin dit speelt, wat uitgebreid zien, we horen immers wel bij de Knowledge Mile, maar worden in dit plan niet genoemd.. Het gaat om daarbij vooral om cafe Fest, Wibauthof 1 (bij Cafe Blooker, Amstelplein 4, speelt dit mijns inziens minder, maar liefst zie ik deze ook toegevoegd aan het plan).”

 

“De al zeker vier jaar gevestigde vestiging van Water&Brood ontbreekt vreemd genoeg in het lijstje.”

 

“Water en Brood mist.”

 

Reactie

Cafe Fest, Bar Blooker en Water & Brood worden toegevoegd aan het terrassenplan KMP.

 

Conclusie paragraaf 2.2: Wijzigingen van het Terrassenplan Knowledge Mile Park door tekst te verduidelijken met betrekking tot huidige beleidsregels, voorzijde terras, doorloopruimte en normen groenobjecten en het toevoegen drie horecazaken.

 

2.3 Doorloopruimte

 

In deze paragraaf worden de inspraakreacties die te maken hebben met de doorloopruimte behandeld. Aangezien veel inspraakreacties dezelfde tendens hebben wordt er één samenvattende reactie gegeven. Aan het einde van de paragraaf wordt in een korte conclusie aangegeven wat de wijzigingen zijn voor het terrassenplan Knowledge Mile Park.

 

Zienswijzen

“Doorloopruimte van 2 meter is een idee fixe. Buiten de terrassen worden fietsen neergezet, reclameborden geplaatst en nog andere zaken die de restauranteigenaren belangrijk vinden.”

 

“Mensen die voor hun mobiliteit gebruik maken van een scootmobiel of rolstoel zullen moeten gaan uitwijken via het fietspad. De rand tussen voet- en fietspad is echter conform de eisen van de Leidraad CVC aangebracht op een hoogte van 5 cm. Voor mensen op wielen mag echter een niveauverschil van 2 cm aanwezig zijn. Een obstakel kan dan de oorzaak zijn dat een rolstoeler moet omdraaien en een andere route moet zoeken om bij zijn/haar bestemming aan te komen. En vergeet ook niet dat brommers en scooters bij de Wibautstraat niet over de weg mogen rijden, maar gebruik moeten maken van de fietspaden. Het is dus ook geen aanlokkelijk idee om via het fietspad je weg te moeten continueren.”

 

“En wat gaat er gebeuren met de blindengeleidelijnen? Worden dat meanderende lijnen waardoor blinden en slechtzienden het idee krijgen dat het stadsdeel een loopje met hun neemt? Aan weerszijden van de belijning dient een obstakelvrije looproute van 60 cm aanwezig te zijn. Dit is dus sowieso al een obstakelvrije looproute van 1.50 meter. Dus de minimale doorlooproute van twee meter zou goed uitgedacht zijn? Uit ervaring weten wij dat blinden en slechtzienden dan toch problemen krijgen, aangezien ze op die z.g. obstakelvrije looproute toch van alles en nog wat aantreffen. Met de taststok loop je tegen alle ongewenste objecten aan. Vraag = laat huidige lijnen in takt.”

 

“Bewoners, leveranciers, onderhoudsbedrijven enz. gebruiken de stoep voor het Ceres-complex dagelijks voor kort parkeren, omdat het onmogelijk is op de Weesperstraat te stoppen met een auto, laat staan te parkeren. Het gunnen van een terrasuitbreiding kan daarom nu ook niet aan de orde zijn , waarmee een terrassenplan voor de Knowledge Mile ook volstrekt prematuur is.”

 

“Wij zien dus liever dat dit terrassenplan er nu niet komt. Niet alleen nu vanwege bovenstaande bedenkingen, maar ook vanwege het beperken van de doorloop.”

 

“Doorloopruimte liefst 3 meter.”

 

“Bij de voorwaarden (p.3) staat een minimale doorloopruimte van 2m. Dit vind ik erg belangrijk i.v.m. toegankelijkheid. Worden de groenobjecten die buiten het terras geplaatst worden ook hierin meegenomen?”

 

“De doorloopruimte van 2m: is dit nieuw? Een aantal huidige terrassen redt dit nu al niet (Cantarell/Noir). Voor de doorloop moet ook gekeken worden naar de fietsenstallingen.”

 

“Inderdaad draagt dit bij aan vergroening en zeker aan het verblijfsklimaat op het terras en dus de portemonnee van de horecaondernemer. Het is mij echter onduidelijk of dit ook bijdraagt aan het belang van ons als bewoners en passanten namelijk het belang van een normale gegarandeerde vrije doorloop.”

 

“Ik ben sowieso het niet eens met slechts een doorloopruimte van twee meter. De stoepen zijn hier heel breed. Elders in de stad wordt nagedacht over een doorloopruimte van drie meter bij terrassen en moet nu juist in zo’n brede straat als de Weesperstraat er slechts twee meter doorloopruimte zijn?”

 

“Naar aanleiding van A. en B. lijkt me uit mijn betoog naar voren te komen dat de aanpassingen overwegend wél negatieve gevolgen zullen hebben voor de doorloopruimte : waar nu een doorloop is van 4 of 5 meter wordt het straks maximaal 2 meter en door de overige objecten als fietsenrekken wordt het hier en daar behoorlijk slalommen.”

 

“Silver Grill heeft voldoende ruimte. In dat geval is er genoeg stoepbreedte om een geveltuin te construeren en bloembakken tot een meter buiten het kleine terras te plaatsen. Dat zal betekenen dat de voetgangers onder en links langs het op de hoek staande beeldhouwwerk moeten lopen.”

 

“Water en Brood: Het brede trottoir biedt genoeg ruimte voor het aanleggen van een geveltuin en bloembakken. Er zal dan 2 meter over blijven voor de voetgangers die richting het fietspad worden gedirigeerd waarbij ze obstakels als een afvalbak tegenkomen.”

 

“Eerlijk: De breedte van het trottoir ( 7,20 m) zodanig dat het aanleggen van een geveltuin van 3m niet mogelijk bij omvang van het huidige winterterras(2,5 – 3m) en het plaatsen van bloembakken al helemaal niet indien een doorloopruimte van 2m wordt gerespecteerd. Er zou wel plaats zijn voor een kleinere geveltuin van bijv. 2m zonder bloembakken of het plaatsen van alleen bloembakken waarmee het terras een meter uit kan breiden en er 's zomers ruim 2 m voor voetgangers overblijft. Er zal dan geslalomd moeten worden tussen de bestaande fietsrekken en het terras van Eerlijk.”

 

Reactie

In het terrassenplan Knowledge Mile Park is rekening gehouden met het aankomend stedelijke terrassenplan waar een doorloopruimte van 2 meter wordt gehanteerd. De doorloopruimte van 2 meter is vastgesteld door de Gemeenteraad. Hierbij is ook rekening gehouden met mensen in een rolstoel of scootmobiel. In het huidige terrassenbeleid geldt een doorloopruimte van 1,50 meter. Reclameborden mogen alleen maximaal twee meter van de gevel af, deze mogen niet in de doorloopruimte van 2 meter worden geplaatst.

 

In dit terrassenplan is er geen sprake van terrasuitbreiding alleen verplaatsing van terras.

Voor het verplaatsen van het terras ten behoeve van het realiseren van een geveltuin en bij het plaatsen van groenobjecten in maximaal 1 meter om het terras wordt ten alle tijden de doorloopruimte van 2 meter gewaarborgd. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met overige functies in de openbare ruimte, zoals kunstwerken, afvalbakken en fietsrekken. Wanneer een terras door de verschuiving in de knoop komt met de blindengeleidelijnen wordt afgestemd met experts binnen de gemeente op dit onderwerp. Voor het kort parkeren zijn laad en losplekken aanwezig in de Nieuwe Kerkstraat.

 

Conclusie paragraaf 2.3: Geen wijziging van het Terrassenplan Knowledge Mile Park

 

2.4 Handhaving

 

In deze paragraaf worden de inspraakreacties die te maken hebben met handhaving behandeld. Aangezien veel inspraakreacties dezelfde tendens hebben wordt er één samenvattende reactie gegeven. Aan het einde van de paragraaf wordt in een korte conclusie aangegeven wat de wijzigingen zijn voor het terrassenplan Knowledge Mile Park.

 

Zienswijzen

“Ongetwijfeld zult u dan meteen wijzen op de handhaving. Maar die vorm van toezicht is niet bestaand. Niet alleen in ons stadsdeel, maar in de gehele metropool. Wij vrezen dan ook dat het weer een locatie zal worden waarover in lengte van jaren gediscussieerd gaat worden wat wel en wat niet mag.”

 

“Echter in de Valkenburgerstraat houden ondernemers zich nu niet aan de terraspinnen en gaan voorbij de feitelijk gegunde omvang van hun terras. Dat uitwaaieren niet mag weet iedereen. Maar iedereen weet ook dat er niet op gehandhaafd wordt. Een terrassenplan behoort rekening te houden met de realiteit.”

 

“Ik snap de zinsnede: “niet onderhevig aan opruimplicht” absoluut niet. Verderop in mijn zienswijze ziet u foto’s gemaakt op 27 januari 2020 van allemaal banken, tafels en stoelen op de terrassen van de horecaondernemingen. Ik meen dat dit toch winterseizoen is en toch staan de terrassen er gewoon…sommige ook ‘s avonds.”

 

“Cantarell: de gemeente knijpt hier blijkbaar altijd al een oogje dicht en handhaaft in het geheel niet. U ziet hier een stoep van 4,50 meter. De stoelen staan zelfs al in de wintertijd over de terraspinnen heen, laat staan wat er gebeurt als er mensen in voorjaar en zomer op de stoelen gaan zitten. Er is slechts standaard 1,20 meter ruimte tussen de zwarte picknicktafels en de pinnen en bij de stoelen die over de pinnen heen staan is de doorloopruimte nog minder. Ik ben geïnteresseerd in het antwoord van het dagelijks bestuur hoe het voorgestelde ruimere beleid hier toegepast kan worden. Immers er is (zelfs zonder overschrijding van de pinnen) geen twee meter tussenruimte. Dit zou anders zijn als de zwarte tafels verwijderd worden. Deze tafels lijken op basis van de vloerpinnen er ook illegaal te staan.”

 

“Saillant detail is dat volgens de website van de gemeente “horeca in beeld” er noch voor het Café Noir noch voor het terras een horeca exploitatievergunning is. Dit geeft toch te denken over de gemeentelijke zorgvuldigheid. Het toepassen van het voorgestelde speciale beleid geeft echter een bijzonder ingewikkeld beeld voor de voetganger die uit de Valckenierstraat komt. Het terras in de Valckenierstraat staat constant 50 centimeter over de vloerpinnen heen.”

 

“Bij deze cafetaria (Cantarell) is sinds jaar en dag sprake van overtreding van de terrasvergunning. Er staan, naast het gepinde terras aan de gevel, tafels aan de wegzijde zodat in strijd met de regels sprake is van een gescheiden terras buiten de pinnen. Er is geen handhaving. Een geveltuin is hier fysiek onmogelijk.”

 

“Er is een klein gepind terras. De gevel bestaat voor 80% uit toegangsdeuren en leent zich dus niet voor een gevelterras. Dient vermeld te worden dat Cafe Noir 's zomers tafels buiten de pin op de hoek met de Valckenierstraat zet, buiten de pin en in strijd met de regels gescheiden. Ook hier wordt niet gehandhaafd.”

 

“Nergens in het besluit wordt over handhaving gesproken terwijl dit toch een essentieel onderdeel moet zijn van elke regelgeving. Het is goed denkbaar dat de horecaondernemers geveltuintjes aanleggen van 1 m breed maar toch het terras 3 m van de gevel plaatsen met bloembakken. Gezien de huidige praktijk van niet-handhaving van de terrasvergunningen in de beste Amsterdamse traditie ( zie boven over Eerlijk, de Cantharel, Cafe Noir) zal dit naar alle waarschijnlijkheid ook het geval zijn met de uitvoering van het huidige Besluit. Regels zijn er tenslotte om te ontduiken.”

 

Reactie

Wanneer het terrassenplan is vastgesteld, worden de terras-exploitatievergunningen gehandhaafd op basis van het terrassenplan Knowledge Mile Park. Handhaving gebeurt na meldingen van excessen. Dit geldt ook voor overschrijding van afmetingen en de opruimplicht. Er wordt daarbij gekeken naar prioriteit van de melding. Gebleken is dat continue handhaven op terrassen zeer kostbaar is en heeft aangetoond dat er weinig overtredingen worden geconstateerd.

 

Conclusie paragraaf 2.4: Geen wijziging van het Terrassenplan Knowledge Mile Park

 

2.5 Verkeer

 

Zienswijzen

“De zorgplicht van de gemeente (en ook van de ondernemer voor zijn klanten) vormt een beletsel om in die straten terrassen toe te staan, vanwege gezondheidsrisico’s. Zeker zolang de gemeente niets doet aan het verminderen van het verkeer ter plekke. Waarbij de gemeente het eigenlijk nog erger maakt, door de hoofdstraten (zoals die Wibaut-as, met Valkenburgerstraat en Weesperstraat) met 30% meer verkeer op te zadelen in het kader van de Agenda Autoluw.

 

Hoe is het mogelijk dat de gemeente mag beloven(1992), vooral nadat de Amsterdammer had gekozen en de oplossing 1baans zou zijn?”

 

Reactie

Verkeer is geen onderdeel van het terrassenplan Knowledge Mile Park. Verminderen van verkeer valt onder Agenda Autoluw: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/fijne-buurten/ruimte-autoluwe-stad/.

 

Conclusie paragraaf 2.5: Geen wijziging van het Terrassenplan Knowledge Mile Park

 

2.6 Luchtkwaliteit

 

Zienswijze

“Terrassenplan draagt niet bij aan vermindering stikstof.”

 

Reactie

Verminderen van stikstof is niet het doel van het terrassenplan Knowledge Mile Park Dit valt onder Actieplan Luchtkwaliteit: https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/luchtkwaliteit-1/actieplan/.

 

Conclusie paragraaf 2.6: Geen wijziging van het Terrassenplan Knowledge Mile Park

 

2.7 Overig

 

In deze paragraaf worden de inspraakreacties die over verschillende onderwerpen gaan behandeld. Aan het einde van de paragraaf wordt in een korte conclusie aangegeven wat de wijzigingen zijn voor het terrassenplan Knowledge Mile Park.

 

Zienswijzen met betrekking tot terras Capital C

“Het laatst overgebleven groene postzegelplantsoentje met bomen aan het eind van de straat voor Capital C, dreigt nu ook te worden onttrokken aan de openbare ruimte door het plan om hier een groot terras te bouwen, dat het hele plantsoentje overdekt.”

 

“Wat betreft het Capital C terras daar is een plan dat is onmogelijk, het groen wordt onttrokken, de "kunst" is veel te hoog en gevaarlijk. Voelt bedreigend aan, zo groot, maar er is nog geen vergunning en dat zal dan wel op geheel onnavolgbaar wijze gaan (speciale aanvraag).”

 

“En tenslotte is er dan het plantsoen aan de voorzijde van de voormalige Diamantbeurs (Capital C) dat weliswaar niet onder dit besluit valt maar waarvan het wel vermeldenswaard is dat de beoogde terrasvergunning voorziet in het verdwijnen van het plantsoen en het plaatsen van een vlonder waarop straatmeubulair en een niet-openbaar terras met verplichte consumptie. Opnieuw een forse aderlating voor het groen in de Weesperbuurt.”

 

Reactie

Voor het Weesperplein wordt aan de kant van Caiptal C en aan de kant van de GGD een groenplan gemaakt vanuit Knowledge Mile Park. Daar wordt het terras van Capital C ook ingebed. Capital C kent zijn eigen omgevingsvergunning proces. U kunt dit terugvinden op www.amsterdam.nl/bekendmakingen.

 

Zienswijze

“Het is volkomen onduidelijk of en zo ja, waar beloofde compensatie met 50 jonge bomen plaats gaat vinden in de buurt”

 

Reactie

Voor de kap van de bomen op het Weesperplantsoen voor het Namenmonument, en daarmee voor de herplant van de bomen, bestaat een omgevingsvergunning. Het herplanten gaat in fases, de bomen uit de omgevingsvergunning op plekken die zonder problemen van kabels en leidingen kunnen worden terug geplant worden nu voorbereid en gaan binnenkort in uitvoering. Voor de bomen uit de omgevingsvergunning waar kabels en leidingen wel een probleem zijn, wordt er gezocht naar alternatieve plekken in de buurt.

 

Zienswijze

“Wacht ook met dit en andere nieuwe terrassenplannen in ieder geval tot er een nieuw algemeen terrassenbeleid is vastgesteld.”

 

Reactie

Er is afstemming met de beleidsmedewerkers geweest over het aankomende stedelijk terrassenbeleid. Er is rekening gehouden met de aanpassingen die daar gaan komen, waaronder de 2 meter doorloopruimte. Het nieuwe terrassenbeleid wordt juist ook gebiedsgericht uitgewerkt. Het terrassenplan Knowlege Mile Park is daar feitelijk een voorloper op.

 

Zienswijze

“Bovendien wordt met het aannemen van een terrassenplan al een ongewenste blokkade gelegd – niet op de rijweg, maar op de stoep - voor een stedenbouwkundige studie die nog moet komen in verband met de knip in de Weesperstraat. Een terrasvergunning maak je niet zo maar ongedaan.”

 

Reactie

In het terrassenplan is onder de overwegingen het volgende opgenomen: ‘Dat dit terrassenplan in toekomst, als daarvoor aanleiding is, kan worden aangepast.’ Dit betekent dat wanneer er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot een stedenbouwkundige studie met betrekking tot de knip Weesperstraat. Dit op het niveau terrassen aangepast kan worden.

 

Zienswijze

“Op welke manier de bewoners van de Weesperbuurt, waartoe ik zelf behoor, betrokken zijn bij het tot stand komen van dit besluit is volstrekt onduidelijk.”

 

Reactie

Bewoners worden betrokken door middel van het onderhavige inspraakproces.

 

Zienswijze

“De Weesperstraat heeft onlangs een belangrijke groenzone verloren aan het Namenmonument. Aan het Weesperplein zal binnenkort het joods Erkentelijkheidsmonument zijn vroegere plek tegenover de Cantharel weer innemen wat opnieuw fors groenverlies betekent.”

 

Reactie

Het Dankbaarheidsmonument krijgt een nieuwe locatie aan het Weesperplein, er is afstemming hierover met het desbetreffende projectteam. Er wordt gezamenlijk gekeken naar een inbedding van dit monument in de groenplannen van Knowledge Mile Park.

 

Conclusie paragraaf 2.7: Geen wijziging van het Terrassenplan Knowledge Mile Park

 

3 Behandeling Terrassenplan in stadsdeelcommissies Centrum en Oost

 

Op 10 maart en 7 april 2020 zijn het Terrassenplan en de Nota van Beantwoording in de stadsdeelcommissies van stadsdeel Centrum en Oost behandeld. Bij de stadsdeelcommissie vergaderingen hebben bewoners de mogelijkheid gehad hun zienswijze mondeling toe te lichten. Dit is gebeurd door in totaal vijf insprekers. In dit hoofdstuk worden de punten behandeld, aanvullend op eerder ingediende zienswijzen (zie Hoofdstuk 2). In beide stadsdeelcommissies is het terrassenplan aangenomen onder voorwaarden dat de onderstaande punten worden verwerkt in het Terrassenplan.

 

Zienswijze

“Het groen mag in de winter blijven staan, echter staat het groen zonder terras dan vormt het groen een obstakel in de looproute.

 

Reactie

In het terrassenplan is opgenomen dat de groenobjecten niet onderhevig zijn aan de opruimplicht in het winterseizoen. Dit wordt aangevuld met “mits deze geen obstakel vormen op het trottoir anders moeten de groenobjecten aan de gevel worden geplaatst”

 

Zienswijze

“Kunnen mensen met een visuele beperking niet struikelen over groen objecten?

 

Reactie

Mensen met een visuele beperking hebben voldoende brede voetpaden nodig en geleidenlijnen (vaak lopen deze van gevel tot gevel). Daar waar looplijnen zijn ter begeleiding van mensen met een visuele beperking worden deze verlegd zodat er weer een logische looproute ontstaat zonder beperkingen.

 

Zienswijze

“Zijn er tellingen beschikbaar van het aantal passanten op de Wibautstraat? Dit in verband met de doorloopruimte.”

 

Reactie

Er zijn geen actuele tellingen van het aantal passanten op de Wibautstraat beschikbaar. Er wordt ingeschat dat op grote delen van de Wibautstraat het aantal voetgangers niet boven de 10 per minuut in het drukste uur zal komen. Rond de metrostations en de HvA zal het aantal hoger liggen. Idealiter wordt er uitgegaan van 3 meter doorloopruimte. In het terrassenplan wordt in de voorwaarden opgenomen dat er “een minimale doorloopruimte van 2 meter, waar mogelijk 3 meter, wordt gewaarborgd.

 

Conclusie hoofdstuk 3: Wijziging van het Terrassenplan Knowledge Mile Park met betrekking tot de opruimplicht, de doorloopruimte en het toevoegen van een passage over de geleidenlijnen.

 

4 Conclusie

 

Op basis van de inspraakreacties (H2) kan geconcludeerd worden dat het Terrassenplan Knowledge Mile Park aangepast moet worden door tekst te verduidelijken met betrekking tot huidige beleidsregels, voorzijde terras, doorloopruimte en normen groenobjecten en het toevoegen drie horecazaken: Water & Brood, Café Fest en Bar Blooker.

 

Daarnaast wordt ten aanzien van de behandeling van het terrassenplan in de stadsdeelcommissies (H3) het terrassenplan aangepast met betrekking tot de opruimplicht, de doorloopruimte en het toevoegen van een passage over de geleidenlijnen.