Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2020, 194727Overige besluiten van algemene strekkingRegionaal uitvoeringskader VTH-taken Regio Rivierenland (2020-2024), gemeente West Maas en Waal

 

Ten gevolge van diverse ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving en het streven naar uniformiteit is een regionaal uitvoeringskader ontwikkeld voor de uitvoering van de VTH-taken, zoals belegd bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) of binnen eigen organisatie. Het huidige uitvoeringskader heeft een looptijd van 2015 tot en met 2019. In verband met het aflopen van deze termijn dient er een beleid te komen met een nieuwe looptijd. De opzet van dit uitvoeringskader zal grotendeels gelijk zijn aan het aflopende uitvoeringskader, met dien verstande dat het op onderdeel wordt herijkt. Er is bewust geen koppeling gemaakt met de Omgevingswet aangezien deze wet in 2021 in werking treedt en op dit onderwerp nog niet alles is uitgekristallisseerd. Indien in de looptijd van dit nieuwe uitvoeringskader dat wel het geval is, zal het beleid opnieuwe herijkt worden.

 

Met die uitvoeringskader speelt de gemeente in op de kwaliteitscriteria die landelijk zijn geformuleerd. Dit zijn enerzijds de criteria genoemd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en anderzijds de criteria genoemd in de landelijke Kwaliteitscriteria 2.2.

 

Voor zover deze taken belegd zijn bij de ODR (als uitvoeringsorganisatie) is de ontwikkeling van het regionaal uitvoeringskader VTH-taken relevant voor de gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

 

Dit regionaal uitvoeringskader bestaat uit zes uniforme delen en per deelnemende partner een gemeente-specifieke bijlage. De zes uniformele delen zijn achtereenvolgens:

1. Inleiding

2. Kaderstellend deel

3. Beleidsdeel voor Vergunningverlening

4. Beleidsdeel voor Toezicht

5. Beleidsdeel voor Handhaving

6. Organisatorisch deel

 

Bijlagen:

Bijlage 1 Gemeente specifieke bijlage - werkprogramma

Bijlage 2 Gebruik en systematiek risicomodule Antea

Bijlage 3 Vervallen

Bijlage 4 Stappenplan landelijke handhavingstrategie met toelichting

Bijlage 5 Dwangsommen en hersteltermijnen

Bijlage 6 Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken