Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 182866Beschikkingen | afhandelingVergunning van rechtswege: het tijdelijk uitvoeren van seismisch onderzoek in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland (OV 20190095/4245901),verzonden 17 juli 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de bovenstaande vergunning van rechtswege verleend. Het gaat om een aanvraag voor het uitvoeren van seismisch onderzoek in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland voor zover deze gronden gelegen zijn binnen het grondgebied van de Fryske Marren. In het plangebied liggen naast een groot deel landelijk gebied de volgende plaatsen: Bakhuizen (deels), Oudega, Elahuizen, Rijs (deels), Harich, Balk, Nijemirdum, Sondel, Wyckel, Sloten, Tjerkgaast en Lemmer (deels).

Het gaat om tijdelijke werkzaamheden die circa 3 maanden duren en die starten vanaf 1 oktober 2020. Indien er belemmeringen van organisatorische aard zijn, schuiven de werkzaamheden door naar dezelfde periode in 2021.

 

Inzage is mogelijk

Als u de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken wilt inzien: bel de gemeente (telefoonnummer 14 05 14) of stel uw vraag in een e-mail aan info@defryskemarren.nl. Na afspraak kunt u op werkdagen de stukken inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1. Het is ook mogelijk een kopie toegestuurd te krijgen.

 

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verzending hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van het bezwaar

   

De werking van de vergunning wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken of, als er bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen. Zo'n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

 

Wilt u meer weten over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14. Ook kunt u via de link www.defryskemarren.nl/bezwaar informatie over de bezwaarprocedure vinden en hoe wij daarbij met uw gegevens omgaan.