Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 178361Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 7 juli 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 7 juli 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel grondverkoop bij Schoolstraat 2 Moergestel

Het college heeft besloten tot het verkopen van grond bij de woning Schoolstraat 2 te Moergestel.

Collegevoorstel herontwikkeling Scheepersdijk 97, Oisterwijk

Het college heeft besloten om onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het realiseren van 10 grondgebonden woningen aan de Scheepersdijk 97 in Oisterwijk.

Collegevoorstel raadsinformatiebrief Den Donk

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de ontwikkelingen op sportpark Den Donk vast te stellen en naar de gemeenteraad te verzenden.

Collegevoorstel ontwerp bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Merodelaan'

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Merodelaan’, dat voorziet in de ontwikkeling van een woningbouwkavel voor een ruimte voor ruimte woning aan de zuidzijde van de Merodelaan ongenummerd, ter inzage te leggen voor zienswijzen.

 

Collegevoorstel bijstellen ambities 2020

Het college heeft besloten om ambities voor het jaar 2020 bij te stellen om zo de financiële positie van de gemeente Oisterwijk op korte termijn te versterken.

 

Collegevoorstel beantwoording brieven Adviesraad Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met het versturen van twee antwoordbrieven naar de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk. De eerste brief gaat over een ongevraagd advies op de perspectiefnota, de tweede brief heeft adviestermijnen als onderwerp.

 

Collegevoorstel RIB Loket Wegwijs

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief over de start van Loket Wegwijs Oisterwijk en de gemeenteraad hiermee te informeren.

 

Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Resultaten Taskforce besparingen

Het college heeft ingestemd met een raadsinformatiebrief over de financiële positie van de gemeente Oisterwijk en de verwachte resultaten van de acties van de Taskforce besparingen om deze positie te verbeteren.

 

Startnotitie veranderopgave inburgering Hart van Brabant

Het college neem kennis van de startnotitie Veranderopgave Inburgering van Hart van Brabant en stemt op hoofdlijnen in met de uitgangspunten en voorstellen in de startnotitie. En informeert Hart van Brabant over het besluit op hoofdlijnen en de aangebrachte nuanceringen.

 

Werkgeversdienstverlening - regionale bundeling deel middelen re-integratie

Het college heeft besloten om een deel van de gemeentelijke re-integratiemiddelen te storten in een regionaal fonds dat beheerd wordt door de gemeente Tilburg en bestemd is om kandidaten te ondersteunen bij het plaatsen naar werk.

 

Collegevoorstel Vervolg Global Goals

Het college heeft besloten om haar inzet op de 17 Global Goals van de Verenigde Naties te vergroten. De Global Goals hebben een duurzame samenleving op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak tot doel. De inzet wordt stapsgewijs vergroot.

 

Brief inzake Sanerings Regeling Varkenshouderijen

Het college heeft besloten een brief te versturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de beslissing op de aanvraag subsidieregeling Sanerings Regeling Varkenshouderijen Oisterwijksebaan 2.